Ochrona Danych Osobowych RODO


 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). zwanego dalej: "RODO" informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20 d, 62-500 Konin, reprezentowany przez Dyrektora.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):  Anna Przeniczna ; e-mail iod@zdp.konin.pl , tel. 63 243 02 80 wew. 30.
  3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe - na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 RODO, wyłącznie w celu:

a)     realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw, W szczególności w celu możliwości wykonywania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

b)     wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c)     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d)     wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

  1. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  4. Ma Pan/Pani prawo do:

a)     żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

b)     jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć pisemnie na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie;

c)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

  1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  2.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.