Jesteś tutaj:   

Archiwum

Wynik naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA DS. NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE

 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora ds. nieruchomości i planowania przestrzennego, została wybrana Pani Joanna Papiernik.

Uzasadnienie:

Nabór przeprowadzono na podstawie oceny kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Pani Joanna Papiernik udokumentowała spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu o naborze. Oferta Pani Joanny Papiernik była jedyną ofertą złożoną do konkursu.

 

Konin, dnia 11 stycznia 2022 r.

Oferta pracy

Konin, dnia 27 grudnia 2021r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. nieruchomości i planowania przestrzennego

 

Nazwa i adres jednostki:  Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin

1.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe w zakresie planowania przestrzennego lub inne o podobnym profilu;
 • staż pracy minimum 2 lat;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2.   Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat.B;
 • obsługa komputera, znajomość podstawowego oprogramowania Windows m.in. Word, Exel;
 • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

3.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)     Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe nie będące własnością Powiatu Konińskiego.

2)     Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości, rozgraniczeniami, ustaleniami granic, wyznaczania pasa drogowego oraz innymi czynnościami geodezyjnymi.

3)     Prowadzenie ewidencji stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych Powiatu Konińskiego.

4)     Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za grunty i inne obiekty infrastruktury drogowej.

5)     Prowadzenie spraw związanych z postępowaniami sądowymi dotyczącymi regulacji prawnej nieruchomości.

6)     Prowadzenie spraw związanych z zarządem innymi nieruchomościami będącymi we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

7)     Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem studiów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie planowania dróg powiatowych, lokalizacji infrastruktury drogowej oraz infrastruktury przyległej do pasa drogowego.

8)     Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9)     Sporządzanie kwartalnych i rocznych informacji z zakresu prowadzonych spraw.

10)   Opracowywanie materiałów pod potrzeby Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu Konińskiego

4.   Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)    życiorys ? curriculum vitae;

2)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

4)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

5)    oświadczenie o niekaralności;

6)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5.  Wymogi formalne:

 • złożenie wymaganych dokumentów;
 • spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w pkt 1.

6.  Informacja o warunkach zatrudnienia:

 • miejsce pracy: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d oraz praca na terenie powiatu konińskiego;
 • podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, pełny wymiar czasu pracy.

7.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia:

 • w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

8.  Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin;
 • dokumenty należy przedkładać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?dotyczy naboru na stanowisko Inspektora  ds. nieruchomości i planowania przestrzennego?;
 • termin składania dokumentów upływa w dniu 10 stycznia 2022r. do godz. 15.00;
 • dokumenty, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

9.  Informacje dodatkowe:

1)    nabór na wolne stanowisko odbywać się będzie w dwóch etapach, na które składają się:

a)    wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

b)    postępowanie sprawdzające wyłonionych w pierwszym etapie kandydatów polegające na ocenie merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowie kwalifikacyjnej;

2)    osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną pisemnie o tym poinformowane;

3)    informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy informacyjnych w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

4)    Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. Kwestionariusz osobowy.

2. Oświadczenie o niekaralności.

3. Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

4.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

 

Oferta pracy

Konin, dnia 10 listopada 2021r.

OFERTA PRACY

 Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie z dniem 1 stycznia 2022r. zatrudni osobę fizyczną  lub firmę do sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych oraz socjalnych znajdujących się w budynku Zarządu przy ul. Świętojańskiej 20D  w Koninie.

Łączna powierzchnia do sprzątania około 320 m2 .

Czas pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00.

Oferty wraz z propozycjami cenowymi należy składać w terminie do 22 listopada 2021r.
na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20D 62-510 Konin. 

Informacji udziela Pani Beata Cieślak-Łoś ? telefon kontaktowy 63 243-02-80 w.20

 

                                                                                                           Dyrektor
                                                                                                    Józef Karmowski

Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zarządzania drogami

01.02.2021 r.

Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zarządzania drogami

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zarządzania drogami

Konin, dnia 18 stycznia 2021r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektora ds. zarządzania drogami

Nazwa i adres jednostki:  Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin

1.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie średnie techniczne;
 • staż pracy minimum 2 lat;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2.   Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat.B;
 • obsługa komputera;
 • znajomość zagadnień z zakresu drogownictwa.

3.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji na lokalizację urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, w tym w szczególności:

a)    przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji na lokalizację;

b)    sprawdzanie kompletności dokumentów niezbędnych  do wydania decyzji lokalizacyjnej, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych przygotowywanie pism wzywających do uzupełnienia dokumentów;

c)    przygotowywanie decyzji na lokalizację urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg powiatowych.

2)    Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na zadania inwestycyjne.

3)    Prowadzenie statystyk z zakresu realizowanych inwestycji

4)    Uzgadnianie dokumentacji projektowej związanej z zakresem działalności.

4.   Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)    życiorys ? curriculum vitae;

2)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

4)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

5)    oświadczenie o niekaralności;

6)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5.  Wymogi formalne:

 • złożenie wymaganych dokumentów;
  • spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w pkt 1.

6.  Informacja o warunkach zatrudnienia:

 • miejsce pracy: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d oraz praca na terenie powiatu konińskiego;
 • podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, pełny wymiar czasu pracy.

7.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia:

 • w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

8.  Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin;
 • dokumenty należy przedkładać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?dotyczy naboru na stanowisko Inspektora  ds. zarządzania drogami?;
 • termin składania dokumentów upływa w dniu 28 stycznia  2021r. o godz. 15.00;
 • dokumenty, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

9.  Informacje dodatkowe:

1)    nabór na wolne stanowisko odbywać się będzie w dwóch etapach, na które składają się:

a)    wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

b)    postępowanie sprawdzające wyłonionych w pierwszym etapie kandydatów polegające na ocenie merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowie kwalifikacyjnej;

2)    osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną pisemnie o tym poinformowane;

3)    informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy informacyjnych w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych  w Koninie.

4)    Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. Kwestionariusz osobowy.

2. Oświadczenie o niekaralności.

3. Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

4.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

 

Informacja o wyniku naboru - inspektor ds.obiektów mostowych

Konin, dnia 07 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA DS. OBIEKTÓW MOSTOWYCH
W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE

 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora ds. obiektów mostowych, został wybrany Pan Arkadiusz Janczak.

 

 

Uzasadnienie:

Nabór przeprowadzono na podstawie oceny kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Pan Arkadiusz Janczak udokumentował spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu o naborze. Oferta Pana Arkadiusza Janczaka była jedyną ofertą złożoną do konkursu.

 

 

                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                            Józef Karmowski

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko

 

 Konin, dnia 06.03.2020 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA DS. INWESTYCJI
W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE

  

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora 
ds. inwestycji, został wybrany Pan Łukasz Ćwiek.

 

Uzasadnienie:

Nabór przeprowadzono na podstawie oceny kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Pan Łukasz Ćwiek udokumentował spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu o naborze. Oferta Pana Łukasza Ćwieka była jedyną ofertą złożoną do konkursu.

 

     Dyrektor

Józef Karmowski

    

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Konin, dnia 05 lutego 2020r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektora ds. inwestycji

 

Nazwa i adres jednostki:  Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

                                               ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin

 

1.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa;
 • staż pracy minimum 5 lat;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2.   Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat.B;
 • obsługa komputera;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie  przygotowania, koordynacji i nadzoru robót inwestycyjnych.

3.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      planowanie, przygotowanie, nadzór nad realizacją i odbiór techniczny zadań  na  drogach powiatowych;

2)      przygotowanie części merytorycznej postępowań przetargowych z zakresu inwestycji drogowych;

3)      przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i innych danych niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4)      uzgadnianie (opiniowanie) dokumentacji technicznych;

5)      weryfikacja oraz opracowywanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

6)      weryfikacja oraz opracowywanie przedmiarów robót;

7)      nadzór nad prowadzonymi robotami inwestycyjnymi;

8)      odbiór techniczny wykonanych  inwestycji;

9)      weryfikacja i opiniowanie dokumentów planistycznych;

10)        ocena merytoryczna przekazanej dokumentacji technicznej dotyczącej budowy lub przebudowy dróg;

11)        opracowywanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich w zakresie inwestycji drogowych oraz strategii rozwoju sieci drogowej;

12)  udział w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne, sprawozdań z  realizacji  oraz wniosków o płatność.

4.   Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)      życiorys ? curriculum vitae;

2)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

4)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

5)      oświadczenie o niekaralności;

6)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 5.  Wymogi formalne:

 • złożenie wymaganych dokumentów;
 • spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w pkt 1.

 6.  Informacja o warunkach zatrudnienia:

 • miejsce pracy: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d oraz praca na terenie powiatu konińskiego;
 • podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, pełny wymiar czasu pracy.

 7.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia:

 • w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej             i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 8.  Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin;
 • dokumenty należy przedkładać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?dotyczy naboru na stanowisko inspektora  ds. inwestycji?;
 • termin składania dokumentów upływa w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 15.00;
 • dokumenty, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 9.  Informacje dodatkowe:

1)      nabór na wolne stanowisko odbywać się będzie w dwóch etapach, na które składają się:

a)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

b)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w pierwszym etapie kandydatów polegające na ocenie merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowie kwalifikacyjnej;

2)      osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną pisemnie o tym poinformowane;

3)      informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy informacyjnych w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych  w Koninie.

4)      Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Załączniki do ogłoszenia:     

1. Kwestionariusz osobowy.

2. Oświadczenie o niekaralności.

3. Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

4.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.