30/2018 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r.

30/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert


 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

30/2018 Unieważnienie pstępowania Część 1, Część 2, Część 4

  


Konin, 10.12.2018 r.
ZDP-NZ-3302-30/2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania ?Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. Część 1, Część 2, Część 4.

                Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w Części nr 1, Części nr 2 i Części nr 4.

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Art. 93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Uzasadnienie:

W dniu 29.11.2018 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania ?Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r.?. W/w postępowanie podzielone zostało na 9 części. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 07.12.2018 r. do godz. 11:45, nie złożono żadnej oferty na Część nr 1, Część nr 2 i Część nr 4 w/w postępowania.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w Części nr 1, Części nr 2 i Części nr 4 w/w postępowania, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).


 

30/2018 Informacja z otwarcia ofert

 


Konin, 07.12.2018 r.

ZDP-NZ-3302-30/2018

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:
?
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego
w okresie I-IV 2019 r.?

            Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ? 949.500,00 zł brutto, w tym:

Część 1 - 166.980,00 zł brutto

Część 2 - 115.200,00 zł brutto

Część 3 - 49.200,00 zł brutto

Część 4 - 90.000,00 zł brutto

Część 5 - 55.200,00 zł brutto

Część 6 - 42.120,00 zł brutto

Część 7 - 74.400,00 zł brutto

Część 8 - 201.600,00 zł brutto

Część 9 - 154.800,00 zł brutto

 

  1. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Część 1 (Rejon I)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

brak ofert

 

Część 2 (Rejon II)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

brak ofert

 

Część 3 (Rejon III)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Wierzbinku

Wierzbinek 65,
62-619 Sadlno

4.800,00 zł

57.600,00 zł

do 15.04.2019 r.

zgodnie z SIWZ

30 minut

Część 4 (Rejon IV)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

brak ofert

Część 5 (Rejon V)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

4

Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński

ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin

5.097,60 zł

61.171,20 zł

do 15.04.2019 r.

zgodnie z SIWZ

75 minut

 Część 6 (Rejon VI)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

3

JARO Roman Jaroszewski

ul. Główna 64A,
62-513 Krzymów

3.510,00 zł

42.120,00 zł

do 15.04.2019 r.

zgodnie z SIWZ

30 minut

  Część 7 (Rejon VII)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

1

Zakład Handlu i Usług ROLMET Mieczysław Durkiewicz

62-574 Grochowy 10

7.200,00 zł

86.400,00 zł

do 15.04.2019 r.

zgodnie z SIWZ

30 minut

Część 8 (Rejon VIII)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

1

Zakład Handlu i Usług ROLMET Mieczysław Durkiewicz

62-574 Grochowy 10

18.800,00 zł

225.600,00 zł

do 15.04.2019 r.

zgodnie z SIWZ

30 minut

  Część 9 (Rejon IX)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

4

Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński

ul. Królowej Marysieńki 12,
62-510 Konin

13.068,00 zł

156.816,00

do 15.04.2019 r.

zgodnie z SIWZ

75 minut

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem oświadczenia załączonym do niniejszej informacji.

DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

30/2018 Ogłoszenie


Ogłoszenie nr 653286-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 311060783, ul. ul. Świętojańska  20 d , 62-500  Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2430280, e-mail przetargi@zdp.konin.pl, faks 63 2430280.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.konin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zdp.konin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20 d, 62-500 Konin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r.
Numer referencyjny: ZDP-NZ-3302-30/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, poprzez złożenie oferty na wybrane i zadeklarowane w ofercie niektóre (co najmniej jeden) części zamówienia spośród 9 części (rejonów) stanowiących cały zakres zamówienia.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. Zakres usług obejmuje: - usuwanie z jezdni wraz ze skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych gromadzącego się w czasie opadów śniegu, tak aby utrzymać drogę w określonym standardzie; - usuwania śliskości z jezdni, skrzyżowań, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych; - utrzymywania w gotowości sprzętu do wykonywania prac objętym zimowym utrzymaniem, pełnienia dyżurów dyspozytorskich związanych z zimowym utrzymaniem dróg; - dyżur sprzętu w dyspozycji Zamawiającego po jego wezwaniu. Zamówienie podzielone jest na 9 części, tj.: Część 1 ? Rejon I (gm. Wilczyn, Kleczew, m. Kleczew) Część 2 ? Rejon II (gm. Ślesin, Skulsk, m. Ślesin) Część 3 ? Rejon III (gm. Wierzbinek) Część 4 ? Rejon IV (gm. Sompolno, m. Sompolno) Część 5 ? Rejon V (gm. Kramsk) Część 6 ? Rejon VI (gm. Krzymów) Część 7 ? Rejon VII (gm. Stare Miasto) Część 8 ? Rejon VIII (gm. Grodziec, Rzgów, Rychwał, Stare Miasto, m. Rychwał) Część 9 ? Rejon IX (gm. Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk) Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w: 1. Opisie przedmiotu zamówienia ? Załącznik nr 7, 2. Ogólnej specyfikacji technicznej ? Załącznik nr 8, 3. Mapa ? Załącznik nr 9.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90630000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca: a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował minimum 2 zadania w zakresie świadczenia usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg przez co najmniej 1 sezon zimowy. b) wykaże osoby które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz wykaże, że będzie dysponował osobami podając podstawę do ich dysponowania. W powyższym zakresie Zamawiający określa następujące wymagania: 1. Stanowisko - Koordynator akcji zimowego utrzymania dróg, wymagana liczba osób - 1 c) wykaże dysponowanie potencjałem technicznym do realizacji zamówienia, w postaci dysponowania (zapewnienia dysponowania) sprzętem, zapleczem i urządzeniami technicznymi wymaganymi w ramach zamówienia, na którą składa ofertę. Wymagane będzie dysponowanie minimum następującym sprzętem: Rejon I - Piaskarki: 3, Pług średni (minimum) (sam. pow. 8 t ładowności): 3, Ładowarko-spycharka: 1, Ciągnik rolniczy (powyżej 80 KM) z pługiem do odśnieżania: 1, Lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szerokości lemiesza 1,0m i ciężarze własnym do 600kg): 1. Rejon II - Piaskarki: 2, Pług średni (minimum) (sam. pow. 8 t ładowności): 3, Ładowarko-spycharka: 2, Ciągnik rolniczy (powyżej 80 KM) z pługiem do odśnieżania: 1, Lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szerokości lemiesza 1,0m i ciężarze własnym do 600kg): 1. Rejon III - Piaskarki: 2, Pług średni (minimum) (sam. pow. 8 t ładowności): 1, Ładowarko-spycharka: 1, Ciągnik rolniczy (powyżej 80 KM) z pługiem do odśnieżania: 1, Lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szerokości lemiesza 1,0m i ciężarze własnym do 600kg): 1. Rejon IV - Piaskarki: 2, Pług średni (minimum) (sam. pow. 8 t ładowności): 2, Ładowarko-spycharka: 1, Ciągnik rolniczy (powyżej 80 KM) z pługiem do odśnieżania: 1, Lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szerokości lemiesza 1,0m i ciężarze własnym do 600kg): 1. Rejon V - Piaskarki: 2, Pług średni (minimum) (sam. pow. 8 t ładowności): 1, Ładowarko-spycharka: 1, Ciągnik rolniczy (powyżej 80 KM) z pługiem do odśnieżania: 1, Lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szerokości lemiesza 1,0m i ciężarze własnym do 600kg): 1. Rejon VI - Piaskarki: 2, Pług średni (minimum) (sam. pow. 8 t ładowności): 1, Ładowarko-spycharka: 1, Ciągnik rolniczy (powyżej 80 KM) z pługiem do odśnieżania: 1, Lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szerokości lemiesza 1,0m i ciężarze własnym do 600kg): 1. Rejon VII - Piaskarki: 2, Pług średni (minimum) (sam. pow. 8 t ładowności): 1, Ładowarko-spycharka: 1, Ciągnik rolniczy (powyżej 80 KM) z pługiem do odśnieżania: 1, Lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szerokości lemiesza 1,0m i ciężarze własnym do 600kg): 1. Rejon VIII - Piaskarki: 3, Pług średni (minimum) (sam. pow. 8 t ładowności): 4, Ładowarko-spycharka: 2, Ciągnik rolniczy (powyżej 80 KM) z pługiem do odśnieżania: 1, Lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szerokości lemiesza 1,0m i ciężarze własnym do 600kg): 1. Rejon IX - Piaskarki: 3, Pług średni (minimum) (sam. pow. 8 t ładowności): 4, Ładowarko-spycharka: 2, Ciągnik rolniczy (powyżej 80 KM) z pługiem do odśnieżania: 1, Lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szerokości lemiesza 1,0m i ciężarze własnym do 600kg): 1. W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia wykazów sprzętu dla każdej części (rejonu) z osobna oraz nie dopuszcza wskazania tego samego sprzętu do realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia: - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. - Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: - Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia. - Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia. - Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /oryginał zobowiązania/. Oryginał zobowiązania, Wykonawca składa w formie pisemnej wraz z ofertą. - Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 i Załączniku nr 5. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. - W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Czas reakcji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy: a) gdy z uwagi na warunki atmosferyczne konieczne jest dalsze wykonywanie usługi poza okres przewidziany pierwotnie w umowie. 2) w zakresie wynagrodzenia: a) spowodowanej ustawową zmianą stawki podatku VAT, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku w drodze aneksu do umowy, b) gdy z uwagi na warunki atmosferyczne konieczne jest dalsze wykonywanie usługi wykraczającej poza zakres przewidziany pierwotnie w umowie o zakresie i na warunkach analogicznych jak w ofercie Wykonawcy to jest: zgodnie z ceną ofertową oraz warunkami świadczenia czynności zimowego utrzymania określonymi w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do umowy, na podstawie odrębnej dyspozycji Zamawiającego do wykonania czynności. 2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić również w przypadkach określonych w art. 144 ust 1 pkt 2) - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile wystąpią okoliczności uzasadniające zastosowanie tych przepisów. 3. Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-07, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. - Rejon I (gm. Wilczyn, Kleczew, m. Kleczew)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. Zakres usług obejmuje: - usuwanie z jezdni wraz ze skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych gromadzącego się w czasie opadów śniegu, tak aby utrzymać drogę w określonym standardzie; - usuwania śliskości z jezdni, skrzyżowań, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych; - utrzymywania w gotowości sprzętu do wykonywania prac objętym zimowym utrzymaniem, pełnienia dyżurów dyspozytorskich związanych z zimowym utrzymaniem dróg; - dyżur sprzętu w dyspozycji Zamawiającego po jego wezwaniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas reakcji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. - Rejon II (gm. Ślesin, Skulsk, m. Ślesin)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. Zakres usług obejmuje: - usuwanie z jezdni wraz ze skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych gromadzącego się w czasie opadów śniegu, tak aby utrzymać drogę w określonym standardzie; - usuwania śliskości z jezdni, skrzyżowań, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych; - utrzymywania w gotowości sprzętu do wykonywania prac objętym zimowym utrzymaniem, pełnienia dyżurów dyspozytorskich związanych z zimowym utrzymaniem dróg; - dyżur sprzętu w dyspozycji Zamawiającego po jego wezwaniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas reakcji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. - Rejon III (gm. Wierzbinek)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. Zakres usług obejmuje: - usuwanie z jezdni wraz ze skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych gromadzącego się w czasie opadów śniegu, tak aby utrzymać drogę w określonym standardzie; - usuwania śliskości z jezdni, skrzyżowań, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych; - utrzymywania w gotowości sprzętu do wykonywania prac objętym zimowym utrzymaniem, pełnienia dyżurów dyspozytorskich związanych z zimowym utrzymaniem dróg; - dyżur sprzętu w dyspozycji Zamawiającego po jego wezwaniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas reakcji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. - Rejon IV (gm. Sompolno, m. Sompolno)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. Zakres usług obejmuje: - usuwanie z jezdni wraz ze skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych gromadzącego się w czasie opadów śniegu, tak aby utrzymać drogę w określonym standardzie; - usuwania śliskości z jezdni, skrzyżowań, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych; - utrzymywania w gotowości sprzętu do wykonywania prac objętym zimowym utrzymaniem, pełnienia dyżurów dyspozytorskich związanych z zimowym utrzymaniem dróg; - dyżur sprzętu w dyspozycji Zamawiającego po jego wezwaniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas reakcji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. - Rejon V (gm. Kramsk)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. Zakres usług obejmuje: - usuwanie z jezdni wraz ze skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych gromadzącego się w czasie opadów śniegu, tak aby utrzymać drogę w określonym standardzie; - usuwania śliskości z jezdni, skrzyżowań, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych; - utrzymywania w gotowości sprzętu do wykonywania prac objętym zimowym utrzymaniem, pełnienia dyżurów dyspozytorskich związanych z zimowym utrzymaniem dróg; - dyżur sprzętu w dyspozycji Zamawiającego po jego wezwaniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas reakcji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. - Rejon VI (gm. Krzymów)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. Zakres usług obejmuje: - usuwanie z jezdni wraz ze skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych gromadzącego się w czasie opadów śniegu, tak aby utrzymać drogę w określonym standardzie; - usuwania śliskości z jezdni, skrzyżowań, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych; - utrzymywania w gotowości sprzętu do wykonywania prac objętym zimowym utrzymaniem, pełnienia dyżurów dyspozytorskich związanych z zimowym utrzymaniem dróg; - dyżur sprzętu w dyspozycji Zamawiającego po jego wezwaniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas reakcji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. - Rejon VII (gm. Stare Miasto)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. Zakres usług obejmuje: - usuwanie z jezdni wraz ze skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych gromadzącego się w czasie opadów śniegu, tak aby utrzymać drogę w określonym standardzie; - usuwania śliskości z jezdni, skrzyżowań, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych; - utrzymywania w gotowości sprzętu do wykonywania prac objętym zimowym utrzymaniem, pełnienia dyżurów dyspozytorskich związanych z zimowym utrzymaniem dróg; - dyżur sprzętu w dyspozycji Zamawiającego po jego wezwaniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas reakcji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

8

Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. - Rejon VIII (gm. Grodziec, Rzgów, Rychwał, Stare Miasto, m. Rychwał)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. Zakres usług obejmuje: - usuwanie z jezdni wraz ze skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych gromadzącego się w czasie opadów śniegu, tak aby utrzymać drogę w określonym standardzie; - usuwania śliskości z jezdni, skrzyżowań, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych; - utrzymywania w gotowości sprzętu do wykonywania prac objętym zimowym utrzymaniem, pełnienia dyżurów dyspozytorskich związanych z zimowym utrzymaniem dróg; - dyżur sprzętu w dyspozycji Zamawiającego po jego wezwaniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas reakcji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

9

Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. - Rejon IX (gm. Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2019 r. Zakres usług obejmuje: - usuwanie z jezdni wraz ze skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych gromadzącego się w czasie opadów śniegu, tak aby utrzymać drogę w określonym standardzie; - usuwania śliskości z jezdni, skrzyżowań, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych; - utrzymywania w gotowości sprzętu do wykonywania prac objętym zimowym utrzymaniem, pełnienia dyżurów dyspozytorskich związanych z zimowym utrzymaniem dróg; - dyżur sprzętu w dyspozycji Zamawiającego po jego wezwaniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas reakcji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 DO POBRANIA:

1. SIWZ

2. ZAŁĄCZNIKI (Załącznik nr 1 - Formularz oferty, Załącznik nr 2 - Formularz cenowy, Załącznik nr 3 - Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia złożone na podstawie art. 25a ust.1 pkt 1 ustawy, Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków złożone na podstawie art. 25a ust.1 pkt 1 ustawy, Załącznik nr 6 - Projekt umowy, Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 8 - Ogólna specyfikacja techniczna, Załącznik nr 9 - Mapa)