20/2020 Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów-Kuźnica

20/2021 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyKonin, 22.12.2020 r.

ZDP-NZ-3302-20/2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy
w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów-Kuźnica

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: PPHU Gran-Bruk
Tadeusz Szczesiak,  Borowo 1, 62-513 Krzymów.

Cena zaoferowana w powyższej ofercie wynosi 14.400,00 zł brutto (miesięcznie), konserwacja liny manewrowej: 3 razy w okresie trwania umowy, koszenie i odkrzaczanie: 3 razy w okresie trwania umowy, termin wykonania zamówienia publicznego: do 31.12.2021 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena  60%, konserwacja liny manewrowej
  20%, koszenie i odkrzaczanie  20%, oferta PPHU Gran-Bruk Tadeusz Szczesiak, Borowo 1, 62-513 Krzymów, otrzymała największą ilość punktów ? 100 punktów.

2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie

 

L.p.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Cena

Liczba pkt w kryterium Konserwacja liny manewrowej

Liczba pkt w kryterium Koszenie i odkrzaczanie

Razem

Uwagi

1.

PPHU Gran-Bruk
 Tadeusz Szczesiak
Borowo 1
62-513 Krzymów

60,00

20,00

20,00

100,00

-

2.

Firma Usługowo ? Przewozowa
 Stanisław Wróbel
ul. Sierpińskiego 11
62-510 Konin

46,70

20,00

20,00

86,70

-

3.

Przeprawa Promowa Krzysztof Rybicki
Ladorudz 1
62-513 Krzymów

oferta odrzucona

4.

Przeprawa Promowa

Rybicki Andrzej
Ladorudz 1
62-513 Krzymów

oferta odrzucona

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

20/2020 Informacja z otwarcia ofert


Konin, 17.12.2020 r.

ZDP-NZ-3302-20/2020

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy
w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów-Kuźnica

            Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ? 180.000,00  zł brutto.
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (wartość miesięcznej usługi)

Cena ofertowa brutto (wartość usługi za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Okres gwarancji

Warunki płatności

Konserwacja liny manewrowej

Koszenie
i odkrzaczanie

1

PPHU Gran-Bruk
 Tadeusz Szczesiak

Borowo 1
62-513 Krzymów

14.400,00 zł

172.800,00 zł

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

-

 

zgodnie z SIWZ

3

3

2

Firma Usługowo - Przewozowa
 Stanisław Wróbel

ul. Sierpińskiego 11
62-510 Konin

18.500,00 zł

222.000,00 zł

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

-

zgodnie z SIWZ

4

4

3

Przeprawa Promowa
Krzysztof Rybicki

Ladorudz 1
62-513 Krzymów

14.900,00 zł

178.800,00 zł

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

-

zgodnie z SIWZ

4

4

4

Przeprawa Promowa
Rybicki Andrzej

Ladorudz 1
62-513 Krzymów

18.200,00 zł

218.400,00 zł

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

-

zgodnie z SIWZ

4

4

 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

20/2020 Ogłoszenie nr 764286-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.


Ogłoszenie nr 764286-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów-Kuźnica
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 31106078300000, ul. ul. Świętojańska  20 d , 62-500  Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2430280, e-mail przetargi@zdp.konin.pl, faks 63 2430280.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.konin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdp.konin.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów-Kuźnica
Numer referencyjny: ZDP-NZ-3302-20/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów-Kuźnica w dni robocze od 06:00 do 21:00, w soboty od 06:00 do 18:00, w niedziele i święta od 07:00 do 15:00 i 18:00 do 20:00. Zamówienie obejmuje realizację zadania polegającego na obsłudze przewozów międzybrzegowych promem, w tym: 1) przewóz międzybrzegowy promem z napędem górnolinowym pojazdów mechanicznych, konnych, zwierząt oraz pasażerów w godzinach ustalonych w harmonogramie 2) utrzymanie w należytym stanie technicznym promu i łodzi towarzyszącej poprzez: a) naprawy bieżące pokładu drewnianego promu do 20% powierzchni i łodzi towarzyszącej wraz z wymianą desek, belek ograniczających skrajnię pokładu drewnianego ? materiałem i sprzętem Wykonawcy, b) wykonywanie drobnych robót spawalniczych na promie ? własnym materiałem i sprzętem, c) konserwacja rolek i przekładni ślimakowych, d) bieżącą konserwację liny głównej oraz liny manewrowej, e) wymianę gum zjazdowych (min. 2 razy w roku), f) zakup i wymianę liny manewrowej, g) malowanie coroczne w okresie wiosennym urządzeń zabezpieczających wjazd na prom materiałem i sprzętem Wykonawcy, h) naprawę podjazdów 3) zabezpieczanie promu i łodzi przed uszkodzeniem w czasie spływu wielkiej wody, powodzi oraz spływu kry i lodu sprzętem i materiałem Wykonawcy 4) utrzymywanie czystości: a) usuwanie zanieczyszczeń, zamiatanie i mycie pokładu na promie i łodzi sprzętem i materiałem Wykonawcy, b) zbieranie śmieci, butelek, puszek wraz z wywozem i utylizacją na terenie przyległym do przeprawy promowej, c) zakup i wymiana worków do koszy, d) wywóz śmieci i ich utylizacja ? do Wykonawcy należy obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających utylizację śmieci 5) regularne wykaszanie traw, chwastów i krzewów po obu stronach rzeki od brzegu rzeki do zapór zabezpieczających wjazd na prom oraz wywóz pozostałości ścinki na składowisko własnym sprzętem i transportem, 6) likwidacja śliskości w okresie zimowym na dojazdach do promu (od barier zabezpieczających do wjazdu na prom) włącznie z promem ? sprzęt, transport i materiał do uszorstniania i likwidacji skutków zimy zapewnia Wykonawca, 7) utrzymanie w należytym stanie budynku zaplecza technicznego, 8) zabezpieczanie promu i łodzi wraz z wyposażeniem zarówno podczas eksploatacji jak i podczas postoju poza godzinami kursowania promu zgodnie z przepisami ustawy o żegludze śródlądowej jak i również przed zniszczeniem i kradzieżą, 9) utrzymywanie oznakowania promu oraz przeprawy promowej, 10) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich uwag odnośnie bezpieczeństwa przewozu oraz braków lub uszkodzeń w wyposażeniu przeprawy, 11) uczestniczenie w kontrolach wyposażenia urządzeń przeprawowych oraz kontrolach prowadzonych przez Inspektorat Żeglugi Śródlądowej.
II.5) Główny kod CPV: 60610000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów  szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.01.2021   lub zakończenia: 31.12.2021

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

01.01.2021

31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca: a) wykaże, że dysponuje 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia do kierowania promem i łodzią w przewozach międzybrzegowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje
następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia: - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: - Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /oryginał zobowiązania/. 2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 i Załączniku nr 5. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. Dokumenty składające się na ofertę: 1) Formularz oferty ? wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2) Formularz cenowy - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2. 3) Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku składania oferty wspólnej) ? zgodnie z Załącznikiem nr 3. 4) Oświadczenie wstępnie potwierdzające: a) brak podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4, b) spełnianie warunków udziału w postępowaniu?zgodnie z Załącznikiem nr 5, 5)Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii. 6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 7) Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Konserwacja liny manewrowej

20,00

Koszenie i odkrzaczanie

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w sytuacji gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, 2) wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia lub uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określony sposób, 3) zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania usług lub nakazuje wstrzymanie usługi z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 4) zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku w drodze aneksu do umowy. 2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić również w przypadkach określonych w art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile wystąpią okoliczności uzasadniające zastosowanie tych przepisów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17.12.2020, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 DO POBRANIA:

SIWZ

Załączniki nr 1-5 (Formularz oferty, Formularz cenowy, Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia złożone na podstawie art. 25a ust.1 pkt 1 ustawy, Oświadczenie o spełnieniu warunków złożone na podstawie art. 25a ust.1 pkt 1 ustawy)

Załącznik nr 6 (Projekt umowy)

Załącznik nr 7 (Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej).