01/2020 Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka - Świątniki

01/2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Konin, 03.07.2020 r.

ZDP-NZ-3302-01/2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P
na odcinku Posoka - Świątniki

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

1. Wybrano jako najkorzystniejszą: ofertę złożoną przez: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak, Posoka, ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin. Cena zaoferowana w powyższej ofercie wynosi 339.480,00 zł brutto, okres rękojmi: 7 lat (wydłużenie okresu rękojmi o 5 lat), termin wykonania zamówienia publicznego: do 31.08.2021 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: Cena (C) - 60%, Wydłużenie okresu rękojmi (R) - 40%, oferta złożona przez: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak, Posoka, ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin, otrzymała największą (maksymalną) ilość punktów - 100,00 punktów. Oferta Wykonawcy jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wszystkie jej wymogi oraz w świetle powyższych kryteriów oceny ofert jest to najkorzystniejsza oferta. Wykonawca spełnia wszelkie warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Wykonawca otrzymał 100,00 punktów w punktacji ofert, wobec czego Zamawiający wybrał jego ofertę jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co spełnia dyspozycję z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium "Cena"

/

(cena ofertowa brutto)

Liczba pkt
w kryterium "Wydłużenie okresu rękojmi"

/

(wydłużenie okresu rękojmi)

Razem

(pkt)

1

DROMACC Maciej Białoszewski,
ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostrołęka

22,73

(896.055,00 zł)

40,00

(5 lat)

62,73

2

INWESTOR Konin Pracownia Projektowa,
ul. Okólna 6, 62-510 Konin

57,40

(354.855,00 zł)

16,00

(2 lata)

73,40

3

Konsorcjum Firm:

1)       Lider - Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski, Sędzisław 50,
58-410 Marciszów

2)       Partner - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT Włodzimierz Lewowski, Sędzisław 50, 58-410 Marciszów

21,79

(934.800,00 zł)

40,00

(5 lat)

61,79

4

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak, Posoka, ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

60,00

(339.480,00 zł)

40,00

(5 lat)

100,00

 Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

01/2020 Informacja z otwarcia ofert


 Konin, 09.06.2020 r.

ZDP-NZ-3302-01/2020

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P
na odcinku Posoka - Świątniki

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 290.000,00 zł  brutto.
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena
ofertowa
brutto

Termin wykonania zamówienia publicznego

Okres rękojmi

Warunki płatności

1

DROMACC Maciej Białoszewski

ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostrołęka

896.055,00 zł

31.08.2021 r.

7 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

2

INWESTOR Konin Pracownia Projektowa

ul. Okólna 6, 62-510 Konin

310.575,00 zł

31.08.2021 r.

4 lata

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

3

Konsorcjum Firm:

1) Lider - Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski

2) Partner - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  TRAKT Włodzimierz Lewowski

1) Lider - Sędzisław 50, 58-410 Marciszów

2) Partner - Sędzisław 50, 58-410 Marciszów

934.800,00 zł

31.08.2021 r.

7 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

 

4

 

INFRAPOLIS
Bartosz Urbaniak

Posoka ul. Cytrynowa 16
 62-504 Konin

339.480,00 zł

31.08.2021 r.

7 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

01/2020 Wyjaśnienia do zapytań


Konin, 05.06.2020 r.

ZDP-NZ-3302-01/2020 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka - Świątniki"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

DO POBRANIA:

TREŚĆ WYJAŚNIEŃ

Ogłoszenie nr 543067-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.


Ogłoszenie nr 543067-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka-Świątniki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 31106078300000, ul. ul. Świętojańska  20 d , 62-500  Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2430280, e-mail przetargi@zdp.konin.pl, faks 63 2430280.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.konin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zdp.konin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka-Świątniki
Numer referencyjny: ZDP-NZ-3302-01/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka ? Świątniki, obejmującej: 1) Aktualizację map sytuacyjno ? wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 (wersja papierowa oraz elektroniczna plik DWG lub DXF), 2) Dwa warianty koncepcji projektowej, - po 2 egz. 3) Mapy ewidencji gruntów wraz z wypisami z rejestru gruntów (oraz ich aktualizację na dzień dostarczenia dokumentacji jeśli będzie to konieczne), 4) Opracowanie inwentaryzacji zieleni, - 4 egz. 5) Projekt budowlany, - 6 egz. 6) Projekt wykonawczy przebudowy drogi, - 4 egz. 7) Projekt wykonawczy przebudowy odwodnienia, - 4 egz. 8) Projekt wykonawczy przebudowy oświetlenia ulicznego, - 4 egz. 9) Projekt wykonawczy kanału technologicznego, - 4 egz. 10) Projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i opiniami oraz zatwierdzeniem, - 4 egz. 11) Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie dla każdej branży; przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie należy opracować z podziałem na etapy inwestycyjne (zakres poszczególnych etapów zostanie uzgodniony na etapie opracowania dokumentacji), - 4 egz. 12) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej branży, - 4 egz. 13) Uzyskanie warunków przebudowy urządzeń obcych oraz opracowanie projektów branżowych ich przebudowy (Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział osób posiadających odpowiednie uprawnienia do zaprojektowania przebudowy sieci i urządzeń obcych także w sytuacji, gdy osoby wskazane w ofercie nie posiadają odpowiednich uprawnień), - 4 egz. 14) Opinię geotechniczną oraz wykonanie niezbędnych badań podłoża gruntowego oraz istniejącej nawierzchni, - 4 egz. 15) Pomiary ruchu oraz analizy i prognozy ruchu, - 4 egz. 16) Uzyskanie pozostałych opracowań, decyzji, opinii, uzgodnień, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, decyzji środowiskowej (opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zostanie stwierdzona konieczność jego wykonania), 17) Przygotowanie dokumentów (oraz ich uzupełnienie podczas prowadzenia postępowania) niezbędnych do dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRID. Uzupełnienie materiałów przez Wykonawcę podczas prowadzenia postępowań. 18) Przygotowanie koncepcji podziału działek niezbędnych dla realizacji zadania wraz z wykazem działek oraz ich powierzchnią niezbędną do realizacji zadania, - 4 egz. Podstawowe parametry techniczne przebudowy drogi: - Kategoria drogi ? powiatowa - Długość drogi powiatowej nr 3096P? około 17 km - Długość drogi powiatowej nr 3234P? około 0,2 km - Klasa drogi powiatowej nr 3096P? G - Klasa drogi powiatowej nr 3234P? L - Poszerzenie oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni - Skrzyżowania z istniejącymi drogami skanalizowane, o ruchu okrężnym typu rondo lub zwykłe - Odwodnienie przekrój drogowy ? do rowów przydrożnych, przekrój uliczny ? do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wykonanie nowych oraz przebudowa istniejących przepustów, jeśli zajdzie taka konieczność. - Przebudowa oraz budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych - Przebudowa zjazdów - Oświetlenie uliczne energooszczędne typu LED (oświetlenie należy zaprojektować w miejscowościach o zwartej zabudowie oraz w miejscach charakterystycznych tj. m. in. w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków autobusowych).

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71000000-8

71220000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-08-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2021-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca: a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie ? wykonał usługi polegające na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy dróg kategorii co najmniej powiatowych, o łącznej długości minimum 10 km , w zakres których wchodziła również budowa lub przebudowa elementów kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia (w tym co najmniej jednej usługi w zakres której wchodziła budowa lub przebudowa elementów kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz skrzyżowania typu rondo). b) wykaże osoby które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz wykaże, że będzie dysponował osobami podając podstawę do ich dysponowania. Dla osób kierujących robotami Zamawiający określa następujące wymagania: 1. Projektant, wymagana liczba osób - 1, wymagane uprawnienia - Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz wykazanie wykonania zadań związanych z zaprojektowaniem budowy lub przebudowy dróg kategorii co najmniej powiatowych, o łącznej długości min. 10 km. 2. Projektant, wymagana liczba osób - 1, wymagane uprawnienia - Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. 3. Projektant, wymagana liczba osób - 1, wymagane uprawnienia - Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. 4. Projektant, wymagana liczba osób - 1, wymagane uprawnienia - Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia: - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: - Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia. - Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /oryginał zobowiązania/. Oryginał zobowiązania, Wykonawca składa w formie pisemnej wraz z ofertą. - Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 i Załączniku nr 5. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. - W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. - Dokumenty składające się na ofertę: 1) Formularz oferty ? wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2) Formularz cenowy - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2. 3) Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku składania oferty wspólnej) ? zgodnie z Załącznikiem nr 3. 4) Oświadczenie wstępnie potwierdzające: a) brak podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4, b) spełnianie warunków udziału w postępowaniu?zgodnie z Załącznikiem nr 5, 5) Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii. 6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 7) Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta złożona przez Wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu - przelew na konto ? Bank Pocztowy S.A. nr 52 1320 1016 2790 0004 2000 0023 z zapisem w tytule przelewu: ?Wadium w postępowaniu nr ZDP-NZ-3302-01/2020 na Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka - Świątniki? Wniesienie wadium w pieniądzu b ę d z i e s k u t e c z n e , jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo ? kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poręczenia bankowe, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo ? kredytowej, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oryginały składane są w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin (sekretariat, pok. nr 1) ? przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 26.8 SIWZ. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie określonej w pkt 26.3. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Wydłużenie okresu rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1. w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy: a) wystąpienia konieczności zmiany zakresu dokumentacji, wynikającej m. in. z warunków, decyzji uzyskanych podczas uzgadniania dokumentacji, czego Wykonawca mimo należytej staranności nie mógł przewidzieć, b) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i uzyskania opinii, przy dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy, c) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia bądź w znaczny sposób spowalniających realizację usług, w tym m.in. przeprowadzenie pomiarów oraz inwentaryzacji, tj. niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe opady deszczu, śniegu, mróz, porywiste wiatry) W takim przypadku termin może zostać przedłużony o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej niż czas trwania przeszkody. Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia umownego. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie. 2. w zakresie wynagrodzenia a) spowodowanej ustawową zmianą stawki podatku VAT, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku w drodze aneksu do umowy, przy czym podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała konieczność jego realizacji w okresie obowiązywania wyższej stawki podatku VAT, b) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy o elementy, których nie nastąpiła konieczność wykonania, bądź Zamawiający dokonał zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zmniejszeniu będzie ulegało wynagrodzenie za niewykonane elementy, o kwoty wykazane w ofercie dla poszczególnych elementów określonych w Formularzu cenowym, c) wystąpienia konieczności zmiany zakresu dokumentacji wykraczającej poza przedmiot umowy. d) w przypadku zmiany: - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wystąpieniu okoliczności uzasadniających zmianę wynagrodzenia z przyczyn określonych powyżej, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego w formie pisemnego wniosku. Zmiana postanowień umowy może nastąpić również w przypadkach określonych w art. 144 ust 1 pkt 2) ? 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile wystąpią okoliczności uzasadniające zastosowanie tych przepisów. Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp, zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących strony. W trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwie firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego w którym uczestniczy Wykonawca. Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-09, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 DO POBRANIA:

SIWZ

Załączniki nr 1-5 do SIWZ (Załącznik nr 1 - Formularz oferty, Załącznik nr 2 - Formularz cenowy, Załącznik nr 3 - Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia złożone na podstawie art. 25a ust.1 pkt 1 ustawy, Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków złożone na podstawie art. 25a ust.1 pkt 1 ustawy)

Załącznik nr 6 do SIWZ (Projekt umowy)

Załącznik nr 7 do SIWZ (Mapa poglądowa)

Załącznik nr 8 do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej)