logo
logo bip

Specyfikacja warunków zamówienia

SWZ (pdf)

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na których polega Wykonawca

Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 - wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 - informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 10 - E1 rzut piwnic instalacja elektryczna 

Załącznik nr 11 - E2 rzut parteru instalacja elektryczna

Załącznik nr 12 - E3 rzut I piętra instalacja elektryczna

Załącznik nr 13 - E4 rzut II piętra instalacja elektryczna 

Załącznik nr 14 - E5 rzut III piętra instalacja elektryczna

Załącznik nr 15 - E6 rzut dachu instalacja elektryczna

Załącznik nr 16 - E7 rzut dachu instalacja fotowoltaiczna

Załącznik nr 17 - opis techniczny - instalacja elektryczna, instalacja klimatyzacji, instalacja fotowoltaiczna 

Załącznik nr 18 - przedmiar robót - instalacja elektryczna, instalacja Klimatyzacji, instalacja fotowoltaiczna 

Załącznik nr 19 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych

Załącznik nr 20 - opis techniczny - instalacja klimatyzacji

Załącznik nr 21 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacja klimatyzacji

Załącznik nr 22 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - sufity podwieszane

Załącznik nr 23 - strona tytułowa - instalacja klimatyzacji 

Załącznik nr 24 - raport doborowy VRV - instalacja klimatyzacji

Załącznik nr 25 - przedmiar robot - instalacja klimatyzacji

Załącznik nr 26 - IS.01 rzut piwnic instalacja klimatyzacji

Załącznik nr 26a - IS.02 rzut parteru instalacja klimatyzacji

Załącznik nr 27 - IS.03 rzut I piętra instalacja klimatyzacji

Załącznik nr 28 - IS.04 rzut II pietra instalacja klimatyzacji

Załącznik nr 29 - IS.05 rzut III pietra instalacja klimatyzacji 

Załącznik nr 30 - IS.06 rzut dachu instalacja klimatyzacji 

Załącznik nr 31 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymiana stolarki okiennej

Załącznik nr 32 - przedmiar robót - wymiana stolarki okiennej

Załącznik nr 33 - projekt budowlano-wykonawczy - wymiana okien 

Załącznik nr 34 - A1 rzut piwnic wymiana okien

Załącznik nr 35 - A2 rzut parteru wymiana okien  

Załącznik nr 36 - A4 rzut II piętra wymiana okien    

Załącznik nr 37 - A5 rzut III piętra wymiana okien 

Załącznik nr 38 - A3 rzut I piętra wymiana okien

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Genowefa Kaszuba
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-05-27 18:39:31)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-05-27 18:39:31)
Lista wiadomości