logo
logo bip
Sprawozdania z realizacji programów współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie za 2011 rok

Na Sesji w dniu 17 maja 2012 r. Rada Powiatu Konińskiego przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.
Poniżej prezentujemy treść sprawozdania .

 

Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2011 r.

 

Na terenie Powiatu Konińskiego w roku 2011 działało ponad 200 organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów o różnym poziomie aktywności. Wśród nich było ponad 130 jednostek OSP, 73 inne organizacje pozarządowe o zasięgu lokalnym oraz dwie fundacje: Fundacja Spem Donare w Licheniu i Fundacja „Razem do celu" we Władzimirowie.
Tylko siedem organizacji pozarządowych, mających siedzibę na terenie Powiatu Konińskiego ma status organizacji pożytku publicznego. Są to: OSP w Starym Mieście, Wilczyńskie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju, Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Kawnicach, Towarzystwo Rozwoju i Promocji Ziemi Kleczewskiej, Stowarzyszenie Rodzina, Kultura, Edukacja, Rozwój Wsi Centrum w Grodźcu, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Brzeźnie , Fundacja Spem Donare w Licheniu.
       Współpraca Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 przebiegała w oparciu o Program współpracy, przyjęty uchwałą Nr III/17/2010 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Program obejmował okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.
Głównym celem Program było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w Powiecie Konińskim poprzez budowanie partnerskich relacji miedzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi.
Osiągnięciu założonego celu służyła realizacja celów szczegółowych, które za zadanie miały zwiększenie udziału III sektora w kreowaniu polityk prowadzonych przez Powiat oraz stwarzanie warunków do powstawania inicjatyw i struktur działających na rzecz społeczności lokalnych .
Współpraca między samorządem Powiatu Konińskiego a organizacjami pozarządowymi oparta była o zasady : partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności i uczciwej konkurencji i dotyczyła 12 priorytetowych obszarów:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w zakresie stwarzania warunków do wyrównywania  szans tym rodzinom i osobom,
2) promocji zdrowia,
3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
4) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
7) podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
8) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
9) kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji,
10) upowszechniania i ochrony praw konsumenta,
11) działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
12) turystyki i krajoznawstwa
Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań publicznych wskazanych w obszarach priorytetowych odbywała się zazwyczaj w formie wspierania przez Powiat realizacji tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na ich dofinansowanie. Zlecanie realizacji zadań następowało w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Konińskiego lub w drodze pozakonkursowej , gdzie inicjatywa realizacji określonego zadania należała do organizacji pozarządowej natomiast Zarząd Powiatu decydował o celowość realizacji zadania i wysokości dotacji.
W roku 2011 Zarząd Powiatu Konińskiego sześciokrotnie ogłaszał otwarte konkursy ofert.
Konkursy te dotyczyły zadań z zakresu:
1) turystyki i krajoznawstwa polegającego na prowadzeniu centrum informacji turystycznej,
2) pomocy społecznej polegającego na organizacji i przeprowadzeniu Powiatowych Dni Rodziny 2011;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;
4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego polegających na:
- edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,
- ochronie zwierząt, w tym opiece i pielęgnacji oraz poprawie ich warunków bytowych;
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, i tradycji polegających na :
 - organizacji i prowadzeniu amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechnianiu i ochronie tradycji i folkloru, w tym także rękodzieła artystycznego oraz ludowego,
 - edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
 - upowszechnianiu kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,
 - wydawaniu niekomercyjnych niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu dotyczących tradycji i kultury powiatu konińskiego,
 - promocji kultury powiatu konińskiego i wymiany kulturalnej w kraju i za granicą,
 - organizacji imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu konińskiego;
6) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych polegającego na prowadzeniu na grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych .
Łącznie do wszystkich konkursów przystąpiło 41 organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Najwięcej oferentów zabiegało o realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej - złożono15 ofert oraz z zakresu kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji - złożono 16 ofert, z czego 12 rozpatrzono, a 4 oferty odrzucono, bowiem nie spełniały wymogów formalnych, co stanowi 1,64% w stosunku do wszystkich ofert złożonych na ubiegłoroczne konkursy.
W drodze konkursowej w roku 2011 Powiat Koniński dofinansował 12 zadań publicznych, które były realizowane przez 37 organizacji pozarządowych i inne uprawnione podmioty, przeznaczając na ten cel dotację w łącznej kwocie 247 238,00zł, w tym na zadania z zakresu:
1) turystyki i krajoznawstwa - prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej - 60 000,00zł;
2) pomocy społecznej - organizacja i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2011 - 8 000,00zł;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo -30 000,00zł;
4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 60 000,00zł;
5 ) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, i tradycji - 54 238,00zł;
6) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych- prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych -35 000,00 zł.
Powiat Koniński w roku 2011 dotował realizacje zadań publicznych w drodze pozakonkursowej . Były to zadania z zakresu :
1) promocji zdrowia polegające na :
- promowaniu zdrowia wśród osób niepełnosprawnych na różnym etapie rozwoju choroby i niepełnosprawności . Zarząd Powiatu uznał celowość realizacji tego zadania i przyznał oferentowi - Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie" z Konina kwotę  4 000,00 zł,
- działaniach edukacyjnych poprawiających świadomość kobiet w zakresie regularnych badań ginekologicznych . Zarząd Powiatu uznał celowość realizacji tego zadania i przeznaczył na ten cel kwotę 5 000,00 zł wnioskodawcy -Stowarzyszeniu Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia" z Żychlina;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - upowszechnianie kultury ochweśnickiej. Zarząd Powiatu, uznając celowości realizacji zadania, przyznał wnioskodawcy- Towarzystwu Społeczno- Gospodarczemu „Dwa Mosty kwotę 1 500,00zł na dofinansowanie jego realizacji;
3) z zakresu pomocy społecznej polegającego na dofinansowaniu dowozów osób niepełnosprawnych na rehabilitację do Konina i Głębockiego. Wniosek złożony został przez Fundację „Mielnica i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockiem. Zarząd Powiatu uznał za celowe zrealizowanie tego zadanie i przyznał obu organizacjom po 10 000,00zł . Łączna kwota dotacji wyniosła -20 000,00zł.
4) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu polegające na nauce dzieci i młodzieży gry w golfa. Wniosek złożony został przez Koniński Klub Golfowy z Goliny. Zarząd Powiatu po uznaniu celowości zadania przyznał na jego realizacje kwotę dotacji w wysokości 1.200,00zł. Łącznie w drodze pozakonkursowej w roku 2011 Powiat przeznaczył dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizowanych przez nich zadań publicznych kwotę 31.700,00zł.
             W roku 2011 była kontynuowana współpraca z organizacjami pozarządowymi na płaszczyźnie pomocy społecznej, dotycząca zleconego im w latach wcześniejszych zadania, mającego na celu prowadzenie świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych na terenie Powiatu. Wzorem lat minionych zadanie to realizowane było w 12 placówek wsparcia dziennego dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej. Placówki te prowadzone były: przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina - 5 świetlic środowiskowych i ogniska wychowawcze przez zarządy gminne i miejsko gminne TPD w : Kleczewie, Kramsku, Ślesinie, Grodźcu oraz w Rychwale przez Zarząd Oddziału Powiatowego TPD w Koninie. Ognisko Środowiskowe „Pszczółki" w Sompolnie prowadzone było przez Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi z Włocławka . Powiat w roku 2011 dofinansował realizację tego zadania publicznego w kwocie 145 200,00zł.
Podobnie kontynuowano w roku 2011 współpracę z Fundacją „Mielnica w Koninie oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockiem w zakresie prowadzenia przez te podmioty ośrodków wsparcia - Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Koninie i w Głębockiem. Organizacje te na realizacje powyższych zadań otrzymały w ramach zadań zleconych przez administrację rządową w roku 2011 dotację w kwocie 756 500,00zł.
Łącznie w roku 2011 w realizacje 17 zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaangażowane były 52 podmioty. Powiat zaś przeznaczył na dofinansowanie realizacji tych zadań dotacje w łącznej kwocie 1 180 638,00zł.
         Zlecanie przez Powiat realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym to tylko jedna z form współpracy. Innymi formami były spotkania szkoleniowe i tematyczne.
W ramach organizacji spotkań tematycznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych w minionym roku odbyły się 2 spotkania. Celem tych spotkań, oprócz szkolenia bądź konsultacji programu współpracy na rok 2012 , była integracja środowiska pozarządowego oraz wymiana doświadczeń i zapoczątkowanie współpracy między organizacjami lokalnymi o krótkim stażu działania a podmiotami z doświadczeniem w działalności trzeciego sektora.
 3 marca 2011 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe związane z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zmianą rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Spotkaniu uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Kolejne spotkanie z organizacjami pozarządowymi odbyło się w listopadzie i poświęcone było konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Było to wspólne spotkanie organizacji pozarządowych i członków Komisji Spraw Społecznych., na którym dyskutowano nad ostatecznym kształtem Programu .Wypracowane uwagi i wnioski znalazły swoje odzwierciedlenie w Programie przedłożonym przez Zarząd Radzie Powiatu Konińskiego.
Szczególne miejsce we współpracy z Powiatem zajmują organizacje kombatanckie. One najczęściej zwracają się z prośbą o pomoc techniczną i organizacyjną w organizowanych przez siebie zebraniach czy też innych przedsięwzięciach. Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką korzysta nieodpłatnie z lokalu Starostwa Powiatowego .
Wzorem lat minionych, we wrześniu ubiegłego roku Powiat Koniński był organizatorem uroczystości związanych z obchodami rocznicowymi wybuchu II wojny światowej, Dnia Kombatanta i prowadzonej Misji Pojednania Równie ważną, co poprzednia, formą współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 było wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współdziałanie w ich realizacji. Dzięki tej inicjatywie zostało zrealizowane szereg ważnych i dużych przedsięwzięć w różnych obszarach, a co najważniejsze ich realizacja odbyła się przy stosunkowo niskich nakładach finansowych. Do ważniejszych przedsięwzięć należą:
- przeciwdziałanie patologiom społecznym - współdziałanie z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża, Komendą Hufca Związku Harcerstwa     Polskiego, Zarządem Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dało możliwość wyjścia z tą problematyką do dzieci i młodzieży Powiatu poprzez wspólnie organizowane konkursy, turnieje, mistrzostwa dla różnych grup wiekowych,
- propagowanie kultury fizycznej i sportu - nieoceniony wkład w upowszechnianie sportu w środowisku dzieci i młodzieży mają Uczniowskie Kluby Sportowe, z którymi powiat współpracował w roku 2011. Dzięki temu w roku minionym zorganizowano ponad 100 imprez sportowych z licznym udziałem młodzieży.
Podane tu przykłady to tylko niektóre dowody na to, że samorząd Powiatu Konińskiego zalicza organizacje pozarządowe do poważnych i odpowiedzialnych partnerów, bez obecności których realizacja zadań publicznych przez powiat byłaby niemożliwa.

 
 
Opracował: Romualda Nawrocka

 
Konin, dnia 16 kwietnia 2012 r. 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Nawrocka Romualda
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-05-22 13:32:48)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-05-22 13:35:30)
Lista wiadomości