logo
logo bip
Sprawozdania z realizacji programów współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie za 2013 rok
Wprowadzenie
 
Rada Powiatu Konińskiego Uchwałą Nr XXIII/186/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013 wytyczyła cele, zasady oraz formy współpracy Powiatu z III sektorem publicznym, wskazała priorytetowe dziedziny, których ma dotyczyć współpraca w roku 2013. Określiła także  sposoby realizacji i oceny Programu oraz wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program powstał we współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wydziałami Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, szkoły prowadzone przez Powiat). Program podlegał konsultacjom, w ramach których uwagi zgłosiło tylko jedno stowarzyszenie - Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.
Ponadto Program regulował zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Głównym celem Programu było określenie czytelnych zasad współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności zlecaniu im do realizacji zadań publicznych będących jednocześnie zadaniami powiatu. Współpraca Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2013  była realizowana na dwóch  płaszczyznach:
1) finansowej w formie wspierania bądź powierzania realizacji zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji uzyskiwanych w drodze otwartych konkursów ofert lub z pominięciem otwartego konkursu ofert;
2) pozafinansowej m.in. poprzez wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz wzajemną realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
 
Współpraca finansowa Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi  uprawnionymi podmiotami w roku 2013
 
Program współpracy na rok 2013 był konstruowany na podstawie projektu budżetu Powiatu na rok 2013. Środki finansowe, które w formie dotacji miały być przekazane organizacjom pozarządowym na wsparcie realizowanych przez nie zadań  publicznych w 2013 r. wyniosły ogółem 1.262.520,00 zł. W 2013 r. Zarząd Powiatu Konińskiego trzykrotnie ogłaszał otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Ogółem przeprowadzono 7 konkursów.
Konkursy te dotyczyły zadań z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 2 konkursy, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej - 2 konkursy, ochrony i promocji zdrowia - 1 konkurs, ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 1 konkurs  oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - 1 konkurs.
Na konkurs z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego łącznie wpłynęły 32 oferty, z czego 18 zostało ocenionych negatywnie pod względem formalnym lub merytorycznym i odrzuconych, czego konsekwencją było nie przyznanie dotacji.
Na konkurs z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej łącznie wpłynęło 20 ofert, z czego 6 zostało ocenionych negatywnie pod względem formalnym lub merytorycznym i odrzuconych, czego konsekwencją było nie przyznanie dotacji.
Na konkurs z ochrony i promocji zdrowia wpłynęły 4 oferty, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym z czego 1 oferta została dofinansowana z Kalendarza Imprez Promujących Zdrowie na rok 2013.
Na konkurs z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wpłynęło 8 ofert, z czego 3 zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym lub merytorycznym i odrzucone, czego konsekwencją było nie przyznanie dotacji.
Na konkurs z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wpłynęła 1 oferta, która została oceniona pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym.
Ogółem na ogłoszone konkursy ofert w 2013 r. wpłynęło 65 ofert, z czego 28 uzyskało negatywną ocenę i zostało odrzuconych z powodów formalnych lub merytorycznych. Z 37 oferentami podpisano umowy na realizację zadań.
Zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące prowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy  dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Koninie i Głębockiem realizowane było na podstawie umów wieloletnich podpisanych przez Zarząd Powiatu Konińskiego w 2010 r. po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w  tym  zakresie, natomiast zadanie polegające na finansowaniu i nadzorowaniu warsztatów terapii zajęciowej  było realizowane na podstawie umowy podpisanej w roku 2012.
Zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa dotyczące prowadzenia informacji turystycznej o regionie i dla regionu realizowane było w 2013 r. na podstawie wieloletniej umowy podpisanej z LOT „Marina" w 2011 r. po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na  zlecenie realizacji tego zadania.
W drodze pozakonkursowej z inicjatywy organizacji pozarządowych do Zarządu Powiatu Konińskiego zgłoszono 4 propozycje dotyczące realizacji zadań publicznych. Po rozpatrzeniu celowości realizacji zgłoszonych przez organizacje pozarządowe zadań, Zarząd Powiatu Konińskiego  postanowił jednej organizacji nie udzielić dotacji, ze względu na zbyt długi termin wykonania zadania, jedna organizacja sama wycofała wniosek, natomiast 2 uzyskały dofinansowanie w łącznej kwocie 20.000,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Szczegółowe dane dotyczące wysokości dotacji przyznanych na poszczególne zadania publiczne zlecone przez Zarząd Powiatu Konińskiego organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert znajdują się w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do sprawozdania.
Należy zaznaczyć jednak, iż z planowanych w Programie współpracy zadań publicznych  część została wykonana w innej formie niż zlecenie ich organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert. Należą do nich następujące zadania:
1) z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach podpisanej w roku 2011 umowy partnerskiej z Stowarzyszeniem Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie na realizację projektu „Energia pokoleń - instrumentem aktywnej integracji seniorów" przekazano wkład własny Powiatu Konińskiego na realizację zadania w wysokości 8.000,00 zł;
2) z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w ramach współorganizacji Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym przekazano kwotę 2.500,00 zł.
 
Współpraca pozafinansowa Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2013
 
Współpraca pozafinansowa Powiatu Konińskiego z przedstawicielami III sektora publicznego w 2013 r. prowadzona była w kierunku rozwijania partnerstwa między samorządową administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi poprzez poszerzanie współuczestnictwa sektora pozarządowego w planowaniu i realizacji lokalnych polityk  Powiatu Konińskiego. Znalazło to odzwierciedlenie w następujących przedsięwzięciach podejmowanych przez Powiat:
1. Wzajemnym informowaniu się o kierunkach działalności i planowanych działaniach.
Ten proces prowadzony był przez cały rok ze szczególnym nasileniem działalności na etapie opracowywania i konsultowania Programu współpracy na rok 2013.
Utworzona i na bieżąco aktualizowana zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi" w BIP Powiatu Konińskiego była jednym z narzędzi w realizacji powyższego zadania. W jej treści znajdują się  akty prawa miejscowego dotyczące NGO* w tym roczne Programy współpracy na poszczególne lata, wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu, wykaz organizacji pożytku publicznego mających siedzibę na terenie Powiatu Konińskiego, sprawozdania z realizacji programów współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi za poszczególne lata, bieżące ogłoszenia, których pojawienie się było każdorazowo sygnalizowane na stronie internetowej w „Aktualnościach", informacje o ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Konińskiego otwartych konkursach ofert oraz wynikach i rozstrzygnięciach  konkursów, informacje o dotacjach przyznawanych przez Zarząd Powiatu Konińskiego w drodze pozakonkursowej. Jest również archiwum, w którym znaleźć można wyniki konkursów z lat minionych.
W dniu 15 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w sprawie otwartych konkursów ofert. Podczas spotkania przeprowadzono warsztaty dotyczące poprawnego opracowania i wypełniania ofert i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Niska frekwencja potencjalnych oferentów  skutkowała wysokim wskaźnikiem ofert odrzuconych w ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Konińskiego otwartych konkursach ofert.
W okresie od 17 września 2013 r. do 15 listopada 2013 r. przeprowadzono badanie potencjału organizacji pozarządowych w celu pozyskania informacji o organizacjach oraz określenia ich potrzeb, możliwości rozwojowych, a także potencjału do współpracy i rozwoju. Badanie, w którym wzięły udział 104 NGO ( w tym 88 stowarzyszeń, 14 jednostek ochotniczej straży pożarnej, 1 fundacja i 1 klub sportowy) przeprowadzone zostało na podstawie kwestionariusza wywiadu, który składał się z 34 pytań. Jednym z celów projektu było stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych w regionie konińskim.
Wymiar oceny ankiet obejmował następujące dziedziny NGO: działalność, kapitał ludzki, odbiorcy usług, kapitał społeczny, finansowanie, potrzeby, ocenę działalności.
 
Najwięcej badanych organizacji (47,1%) działa w obszarze edukacji i wychowania.
W obszarze sportu i rekreacji działa 37,5% badanych, 27,9% organizacji zajmuje się rozwojem lokalnym, 25% kulturą i sztuką, 23,1% pomocą społeczną i aktywizacją zawodową, 22,1% ochroną zdrowia, 17,3% ochroną środowiska, 15,4% ochroną przeciwpożarową. Organizacje działające w regionie konińskim mają bardzo szeroki zakres działalności.
Organizacje rozpoznają potrzeby swoich odbiorców głównie poprzez:
- bezpośrednie rozmowy z odbiorcami, którzy zgłaszają się do organizacji,
- rozmowy z członkami lub pracownikami organizacji,
- rozmowy z innymi organizacjami lub jednostkami samorządu terytorialnego,
- rozmowy z osobami znajomymi.
Badania własne prowadzi 22,1% organizacji, a 12,5% korzysta z badań i analiz innych podmiotów.
Kluczową kwestią dla NGO są kwestie finansowe. Ponad połowa organizacji z powiatu konińskiego ma roczne przychody na poziomie do 10 000,00 zł, a 15% nie potrafiło wskazać przychodów. Średnio każda organizacja ma 3-4 źródła przychodów. Dla większości są to: składki członkowskie (83,7%), dotacje z JST (69,2%), darowizny (61,5%), środki od JST inne niż dotacje (41,3%), dotacje rządowe (29,8%), fundusze unijne (22,1%), wpływy z 1%  podatku (18,3%), odpłatna działalność statutowa (15,4%), dotacje od innych organizacji pozarządowych (15,4%). Dominującym źródłem przychodów dla ponad połowy organizacji są środki od jednostek samorządu terytorialnego.  
 
2.  Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego. Od dnia 28 marca  2012 r. obowiązuje uchwała Zarząd Powiatu Konińskiego Nr XV/105/2012 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
Uchwała szczegółowo określa sposób i tryb konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego. Jej treść wraz z załącznikiem jest opublikowana w BIP Powiatu Konińskiego w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi".
 
3.  Tworzenie zespołów zadaniowych o charakterze doradczo -  inicjatywnym.
W dniu 12 grudnia 2012 r. Zarząd Powiatu Konińskiego Uchwałą  Nr 252/2012 powołał Radę Seniorów Powiatu Konińskiego, która jest organem opiniotwórczym i konsultacyjnym w sprawach dotyczących jakości życia seniorów. W skład Rady weszli przedstawiciele 14 gmin powiatu konińskiego desygnowani przez włodarzy gmin, 2 przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego oraz przedstawiciel Starosty. Do zadań Rady należy m.in. współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych oraz inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów.
Uchwałą Nr 291/2013 z dnia 27 marca 2013 r. Zarząd Powiatu Konińskiego powołał Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych zlecanych przez Zarząd Powiatu Konińskiego. Tą samą uchwałą został  przyjęty Regulamin Pracy Komisji. Nabór członków Komisji odbył się zgodnie z zasadami określonymi w Programie współpracy na rok 2013. W 14 osobowym składzie Komisji znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych w liczbie 5 osób oraz przedstawiciel Zarządu Powiatu Konińskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w liczbie 9 osób. Komisja rozpatrzyła i oceniła pod względem formalnym i merytorycznym oferty, które wpłynęły na konkursy ogłaszane przez Zarząd Powiatu w 2013 r. każdorazowo przedkładając informacje Zarządowi Powiatu z posiedzeń i rekomendując organizacje pozarządowe do otrzymania dotacji.
W minionym roku nie udało się powołać Powiatowej Rady Pożytku Publicznego z uwagi na małe zainteresowanie ze strony organizacji pozarządowych, mimo że działanie to zostało wpisane w Program współpracy na rok 2013.
 
4. W celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji oraz podniesienia jakości ich działań w roku 2013 informowano zainteresowanych o tematyce i terminach bezpłatnych szkoleń i konferencji realizowanych przez instytucje zewnętrzne. Informacje te były przekazywane najczęściej drogą telefoniczną bądź elektroniczną oraz ogłaszane w BIP i „Aktualnościach". Tą drogą informowano również o możliwościach pozyskania środków finansowych z innych źródeł (fundusze europejskie, FIO, programy ministerialne itp.).
Przez cały rok, szczególnie zaś w czasie przeznaczonym na składanie ofert w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Powiatu, prowadzone były przez przedstawicieli wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego konsultacje, w trakcie których udzielano porad i instruowano, jak poprawnie opracować wniosek konkursowy.
 
5. Powiat świadczył pomoc przedstawicielom sektora pozarządowego w formie udostępniania  nieodpłatnie sali konferencyjnej na zjazdy, zebrania i spotkania, zapewniał  sprzęt i obsługę techniczną w czasie ich odbywania, udostępniał nieodpłatnie lokal na siedzibę Związkowi Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką.
 
6. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. Powiat organizował szereg akcji  promujących zdrowie ( m.in. w czasie  imprez powiatowych odbyły się akcje profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i czerniaka ). Imprezy powiatowe były też okazją do działań informacyjnych dla Lokalnej Organizacji Turystycznej - LOT Marina i prezentacji swojego dorobku artystycznego, kulinarnego, rękodzielniczego dla wielu stowarzyszeń prowadzących działalność w tym zakresie. Zasadniczą rolę odegrały tu stowarzyszenia kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia promujące swoje gminy. Przedsięwzięcia z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  były współfinansowane z Kalendarza Imprez Kulturalnych na rok 2013.
Wspólnie z klubami sportowymi tj. ludowymi zespołami sportowymi i uczniowskimi klubami sportowymi organizowano przedsięwzięcia o charakterze sportowo - rekreacyjnym, spartakiady, zawody, mistrzostwa dla mieszkańców powiatu w różnych grupach wiekowych. Zadania te były współfinansowane przez Powiat z Kalendarza Imprez Sportowych na rok 2013.
Powiat wspólnie z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się profilaktyką i promocją zdrowia współorganizował  konkursy, olimpiady, mistrzostwa, szkolenia, których celem było promowanie  zdrowego stylu życia poprzez zmianę nawyków żywieniowych, aktywność ruchową, przeciwdziałanie zjawiskom uzależnienia. Zadania te były realizowane i współfinansowane z Kalendarza Imprez Promujących Zdrowie na rok 2013. Do najbardziej aktywnych na tym polu należały takie organizacje jak: Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Ginekologiczno - Onkologicznymi Magnolia z Żychlina, Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie, Koniński Klub Amazonki, Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka w Poznaniu Oddział w Koninie.
 
7. Mając na celu integrację sektora pozarządowego oraz umożliwienie organizacjom pozarządowym naszego Powiatu prezentacji swego dorobku zorganizowano w lipcu 2013 r. w Skulsku III Powiatowe Targi Organizacji Pozarządowych pod hasłem „Moja recepta na zdrowie". Inicjatorem przedsięwzięcia była miejscowa organizacja - Stowarzyszenie „Skulsk nasze wspólne dobro" oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni z Poznania. Targi wpisują się na trwałe w kalendarz imprez o charakterze powiatowym.
 
8. Powiat w roku minionym  promował działalność organizacji pozarządowych poprzez lokalne media (Radio Planeta/Radio Zet Gold, Radio Konin, TV Wielkopolska, prasa ) oraz  poprzez swoją stronę internetową i BIP.
W miesiącu marcu 2013 zamieszczono w „Aktualnościach" apel do mieszkańców o wpłacanie 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych na organizacje pożytku publicznego mające siedzibę na terenie Powiatu Konińskiego. Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego był zamieszczony w BIP oraz „Kurierze Powiatowym".
Ponadto Starosta Koniński obejmowała patronatem wiele działań i przedsięwzięć, które podejmowały organizacje na terenie Powiatu.
 
Ocena realizacji Programu
 
Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 zakładał ocenę realizacji Programu w dwóch płaszczyznach.
Współpraca finansowa oceniana jest poprzez liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert, liczbę złożonych na nie ofert, liczbę zawartych umów na realizację zadań publicznych w formie powierzenia zadania i wsparcia realizacji zadania, ilość nie zrealizowanych lub rozwiązanych z przyczyn niezależnych od Powiatu umów.
W roku 2013 Powiat Koniński ogłosił 7 otwartych konkursów ofert, na które złożono 65 ofert. Na skutek pozytywnej oceny  37 ofert przez Komisję Konkursową Zarząd Powiatu Konińskiego podpisał 37 umów z oferentami ubiegającymi  się o realizację zadań publicznych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z przyjętym harmonogramem działań i kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy.
W kilku przypadkach nie wykorzystano przyznanej dotacji i nastąpił jej zwrot w części lub w całości:
-  Stowarzyszenie Edukacyjne „Aktywni Rodzice" na zadanie „Baśnie, bajki i bajeczki. Trzy pokolenia złączone we wspólnym działaniu" otrzymało dotację 5.000,00 zł, którą na mocy porozumienia zwrócono w całości;
- Uczniowski Klub Jeździecki „Makador" na zadanie „Koń jest dobry na wszystko" otrzymał dotację 2.100,00 zł, z której zwrócono 125,00 zł;
- Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich na zadanie „Energia pokoleń instrumentem aktywnej integracji seniorów" otrzymało dotację 2.700,00 zł, z której zwrócono 60,00 zł;
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Ślesin na zadanie „XII edycja święta pyrczoka" otrzymało dotację 1.000,00 zł, z której zwrócono 2,27 zł;
- Stowarzyszenie „Sympatyków Ziemi Kazimierskiej" na Wystawienie Przedstawienia Plenerowego „Nasi Patronowie" w związku z obchodami 350. rocznicy powstania klasztoru ojców Kamedułów w Bieniszewie  otrzymało dotację 3.280,00 zł, z której zwrócono 1,09 zł.
Wszystkie zawarte umowy dotyczyły wsparcia realizacji zleconych zadań publicznych. Szczegółowe dane dotyczące zwrotu otrzymanych dotacji w ramach otwartych konkursów ofert znajdują się w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do sprawozdania.
 
Współpraca pozafinansowa Powiatu Konińskiego z organizacjami zbadana została poprzez przeprowadzenie badania potencjału organizacji pozarządowych wśród 104 NGO regionu konińskiego.
Jako główne problemy organizacje wskazały:
- brak wystarczających środków finansowych,
- wysokie wymagania formalne w konkursach o dotacje,
- biurokracja w organizacji,
- brak spontanicznych działań.
Spośród 6 elementów oceny funkcjonowania NGO, przedstawiciele badanych organizacji najlepiej oceniają kompetencje osób zaangażowanych w działalność organizacji, następnie warunki lokalowe. Średnio oceniają infrastrukturę techniczną organizacji, a najniżej zostały ocenione zasoby finansowe organizacji i liczba wolontariuszy oraz liczba pracowników zatrudnionych w organizacji.
Niemal wszyscy badani przedstawiciele NGO deklarują, iż angażują się w życie gminy lub powiatu. 44,2% badanych uważa, że NGO mają wpływ na to, co się dzieje w gminie/powiecie. Przeciwnego zdania jest 18,3% osób. Z kolei 36,5% nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska w tym zakresie.
Większość badanych NGO (76,0%), aby lepiej realizować swoje cele chciałoby współpracować z urzędami, radnymi (68,3%) oraz szkołami (58,7%). Następnie 49,0% wskazuje również na inne organizacje pozarządowe, 44,2% na przedstawicieli JST, 33,7% na osoby prywatne, 31,7% wskazuje na biznes, 23,1% na media i 22,1% na kościół.
Dla większości organizacji (84,6%) najbardziej interesującą formą współpracy z powiatem jest udzielenie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja JST, w tym środków z Unii Europejskiej. Kolejno (44,2%) wskazuje  na szkolenia i konferencje, 26,9% na promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu na stronach internetowych poprzez utworzenie „bazy dobrych praktyk", a 21,2% na konsultacje/porady.
 
* NGO (skrót brzmi: non-governmental organization)
 
 
Opracował:
Andżelika Karczewska
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Andżelika Karczewska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-08-11 09:20:37)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-08-11 09:27:20)
Lista wiadomości