logo
logo bip
Sprawozdania z realizacji programów współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie za 2012 rok
Na Sesji w dniu 25 kwietnia 2013 r. Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2012.
Poniżej zamieszczona zostaje treść sprawozdania wraz z załącznikiem.
 
 
Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2012

 
Wprowadzenie
 
Rada Powiatu Konińskiego Uchwałą Nr XII/84/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012 wytyczyła cele, zasady oraz formy współpracy Powiatu z III sektorem publicznym, wskazała priorytetowe dziedziny, których ma dotyczyć współpraca w roku 2012 oraz określiła sposoby realizacji i oceny Programu, jak również określiła wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program współpracy na rok 2012 był efektem kilkuletnich doświadczeń samorządu Powiatu Konińskiego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wiedzy i praktyki pracowników poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Koninie i jednostek organizacyjnych Powiatu tj. PCPR, PUP, szkół prowadzonych przez Powiat.
W tworzeniu Programu uczestniczyły również organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Powiatu i współpracujące z Powiatem. Udział organizacji w konstruowaniu Programu był podzielony na etapy. Najpierw organizacje złożyły propozycje planowanych w roku 2012 własnych przedsięwzięć. Następnie organizacje miały okazję zapoznać się z projektem Programu i zgłosić do niego uwagi gdyż został opublikowany w BIP Powiatu Konińskiego i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym. Kolejnym etapem konsultacji był udział przedstawicieli NGO w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Konińskiego. Zgłoszone przez organizacje pozarządowe propozycje zmian w projekcie Programu trafiły pod obrady Zarządu Powiatu i zostały w większości uwzględnione w Programie. Dotyczyły one między innymi: uwzględnienia wśród priorytetowych dziedzin współpracy, zagadnień związanych z promocją i organizacją wolontariatu, współdziałania z organizacjami pozarządowymi w zakresie utworzenia Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, który to wniosek określony został, jako jeden z celów szczegółowych Programu.
Ponadto Program regulował zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Głównym celem Programu było zapewnienie jak najlepszych warunków do działania wymienionym podmiotom oraz włączenie ich w system funkcjonowania Powiatu na zasadzie partnerstwa. Współpraca Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 była realizowana na dwóch płaszczyznach:
1) finansowej w formie wspierania bądź powierzania realizacji zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji uzyskiwanych w drodze otwartych konkursów ofert lub w drodze pozakonkursowej za pomocą tzw. „krótkiej ścieżki";
2) pozafinansowej.
 
Współpraca finansowa Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2012
 
Z uwagi na to, że Program współpracy na rok 2012 był konstruowany na podstawie projektu budżetu Powiatu na rok 2012, po przyjęciu uchwały budżetowej przez Radę Powiatu Konińskiego i uzyskaniu informacji o wysokości środków, jakie uzyska Powiat Koniński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skorygowana została wysokość środków finansowych na jego realizację, co nastąpiło w drodze uchwały Nr XV/107/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniającej § 12 uchwały Nr XII/84/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012. Na skutek dokonanych zmian wysokość środków finansowych, które w formie dotacji miały być przekazane organizacjom pozarządowym na wsparcie realizowanych przez nie zadań publicznych w roku 2012 wyniosła ogółem 1 198 300,00 zł.W roku 2012 r. Zarząd Powiatu Konińskiego dwukrotnie ogłaszał otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. W sumie przeprowadzono 5 konkursów.
Konkursy te dotyczyły zadań z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 1 konkurs, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej - 1 konkurs, pomocy społecznej - 1 konkurs oraz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 2 konkursy .
Na konkurs z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęło 25 ofert, z czego 16 zostało ocenionych negatywnie pod względem formalnym lub merytorycznym i odrzuconych, czego konsekwencją jest nie przyznanie dotacji.
Na konkurs z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej wpłynęło 14 ofert, z czego 1 została oceniona negatywnie i odrzucona.
Na konkurs z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wpłynęło 10 ofert, z czego 3 otrzymały ocenę negatywną i zostały odrzucone.
Na konkurs z zakresu pomocy społecznej wpłynęły dwie oferty, z których 1 została oceniona pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, drugą zaś odrzucono z powodu niespełnienia wymogów formalnych.
Ogółem na ogłoszone konkursy ofert w roku 2012 r. wpłynęło 51 ofert, z czego 21 uzyskało negatywną ocenę i zostało odrzuconych z powodów formalnych lub merytorycznych. Z trzydziestoma oferentami podpisano umowy na realizację zadań.
Zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące prowadzenia 12 placówek opiekuńczo - wychowawczych w gminach oraz prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Koninie i Głębockiem realizowane były na podstawie umów wieloletnich podpisanych przez Zarząd Powiat Koniński w 2010 r. po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert w tym zakresie.
Zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa dotyczące prowadzenia informacji turystycznej o regionie i dla regionu realizowane było w 2012 r. na podstawie wieloletniej umowy podpisanej z LOT „Marina" w roku 2011 r. po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji tego zadania.
Ponadto w drodze pozakonkursowej tzw. "krótkiej ścieżki" z inicjatywy organizacji pozarządowych do Zarządu Powiatu Konińskiego zgłoszono 14 propozycji dotyczących realizacji zadań publicznych. Autorami ofert było 9 organizacji pozarządowych. Po rozpatrzeniu celowości realizacji zgłoszonych przez organizacje pozarządowe zadań, Zarząd Powiatu Konińskiego postanowił przyznać dotacje na realizacje 10 zadań. Wysokość środków przyznanych w drodze pozakonkursowej w roku 2012 r. wyniosła 55 416,00 zł.
Szczegółowe dane dotyczące wysokości dotacji przyznanych na poszczególne zadania publiczne zlecone przez Zarząd Powiatu Konińskiego organizacjom pozarządowym znajdują się w tabeli stanowiącej załącznik do sprawozdania, z której wynika, że budżet planowany na realizację Programu współpracy został wykonany w 99,43 %.
Należy zaznaczyć jednak, iż z planowanych w Programie współpracy zadań publicznych część została wykonana w innej formie niż zlecenie ich organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert. Należą do nich następujące zadania:
1) z zakresu pomocy społecznej, zadanie „Organizacja i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny". Zadanie to nie zostało zrealizowane w tradycyjnej formie bowiem na otwarty konkurs oferta nie została złożona żadna ofert. Impreza powiatowa o tym samym charakterze miała miejsce w Ślesinie czerwcu 2012 r. Została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach realizowanego przez tę jednostkę projektu i przebiegała pod hasłem:" Powiat przyjazny rodzinie - obchody Dni Rodzicielstwa Zastępczego";
2) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W związku z niewykorzystaniem przez oferentów w drodze ogłoszonego konkursu ofert z tej dziedziny środków finansowych na ten cel przeznaczonych pozostały one w budżecie Powiatu.
 
Współpraca pozafinansowa Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2012 r.
 
Współpraca pozafinansowa Powiatu Konińskiego z przedstawicielami III sektora publicznego w roku 2012 r. zmierzała w kierunku rozwijania partnerstwa między samorządową administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi poprzez poszerzanie współuczestnictwa sektora pozarządowego w planowaniu i realizacji lokalnych polityk Powiatu Konińskiego. Znalazło to odzwierciedlenie w następujących przedsięwzięciach podejmowanych przez Powiat:
1) Wzajemnym informowaniu się o kierunkach działalności i planowanych działaniach. Ten proces prowadzony był przez cały rok ze szczególnym nasileniem działalności na etapie opracowywania i konsultowania Programu współpracy na rok 2012.
Utworzona i na bieżąco aktualizowana zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi" w BIP Powiatu Konińskiego była jednym z narzędzi w realizacji powyższego zadania. W jej treści znaleźć można akty prawa miejscowego dotyczące NGO, w tym
roczne Programy współpracy na poszczególne lata, wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu, wykaz organizacji pożytku publicznego mających siedzibę na terenie Powiatu Konińskiego, sprawozdania z realizacji programów współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi za poszczególne lata, bieżące ogłoszenia, których pojawienie się było każdorazowo sygnalizowane na stronie internetowej w „Aktualnościach", informacje o ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Konińskiego otwartych konkursach ofert oraz wynikach i rozstrzygnięciach konkursów, informacje o dotacjach przyznawanych przez Zarząd Powiatu Konińskiego w drodze pozakonkursowej. Jest również archiwum, w którym znaleźć można wyniki konkursów z lat minionych.
W roku 2012 odbyły się 2 spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W lutym zorganizowane zostało spotkanie z komendantami i prezesami instancji gminnych i miejsko - gminnych OSP RP z terenu Powiatu Konińskiego poświęcone omówieniu ankiet służących badaniu wszystkich działających na terenie Powiatu i współpracujących z nim organizacji pozarządowych. OSP tworzą najliczniejszy potencjał sektora pozarządowego w naszym Powiecie. W gminach działa 136 jednostek podstawowych OSP. Mimo znacznej liczebności i dużej aktywności w środowisku lokalnym przedstawiciele OSP w niewielkim stopniu byli zorientowani w działaniach Powiatu na rzecz organizacji pozarządowych dlatego przeprowadzenie ankiety stało się pretekstem do spotkania z władzami gminnymi OSP i wymiany informacji, a także poszerzenia współpracy.
Wspomniana wcześniej ankieta była narzędziem badawczym w ogólnopolskim projekcie realizowanym przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich pt. „Doskonalenie zarządzanie usługami publicznymi i rozwijanie jednostek samorządu lokalnego", którego współrealizatorem był również Powiat Koniński. Jednym z celów projektu było stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych. Projekt jest realizowany do czerwca 2013 r. Pełne wyniki ankiety będą znane dopiero po zakończeniu jego realizacji.
Ankietę rozpowszechniono wśród około 200 podmiotów sektora pozarządowego. Zwrotu ankiet dokonało 50% ankietowanych. Z ich analizy należy wysnuć następujące wnioski:
Na podstawie ankiet zdiagnozowano kondycję oraz zidentyfikowano problemy organizacji pozarządowych.
Wymiar oceny ankiet zakładał następujące dziedziny:
- informacje ogólne,
- kapitał ludzki,
- kapitał rzeczowy,
- kapitał społeczny,
- potencjał organizacyjny.
Organizacje pozarządowe, dla których organem nadzorującym jest Starosta Koniński w ponad 1/3 prowadzą swoją działalność tylko w powiecie konińskim. 25% działa na terenie całego kraju, 13% tylko w jednej gminie, a 27% w województwie wielkopolskim. Świadczy to o dużym zasięgu ich działalności i możliwościach wpływania na życie społeczne nie tylko lokalnej społeczności, ale również mieszkańców województwa i kraju. Jest to tym bardziej ważne, że 78% z nich nie korzysta z pomocy wolontariuszy.
Zasięg terytorialny ma również wpływ na to, że 77% organizacji współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, realizując wspólne projekty i wymieniając doświadczenia. Również 94% z nich ściśle współpracuje z administracją publiczną, co ma przełożenie na realizowanie przez nie zadań zlecanych w ramach otwartych konkursów ofert. Taki wskaźnik współpracy jest na podobnym poziomie we wszystkich powiatach, które przeprowadziły badanie.
Kluczową kwestią dla NGO są kwestie finansowe. Ponad połowa organizacji z powiatu konińskiego ma roczne przychody na poziomie do 5 000,00 zł, 20% do 10 000,00 zł, 14% do 50 000,00 tylko 14% organizacji wykazała dochód wyższy. Dlatego też tylko 27% organizacji stwierdziła, że jest zadowolona z uzyskiwanych dochodów. Pozostałe 73% jest nieusatysfakcjonowane z budżetu, jakim gospodaruje.
Ponad 1/3 organizacji (36%) prowadzi swoją działalność w zakresie kultury, sportu i rekreacji, 15% zajmuje się edukacją i wychowaniem, 14% kulturą i sztuką, 14% ochroną zdrowia, usługami socjalnymi i pomocą społeczną, 5% prowadzi swoją działalność skierowaną na rozwój lokalnej społeczności i promocję lokalnych produktów (żywnościowych, turystycznych, gospodarczych). 16% NGO wskazało jako działalność „inne", są to w szczególności Ochotnicze Straże Pożarne zajmujące się ochroną i profilaktyką przeciwpożarową.
Jako główne problemy organizacje wskazały:
- brak finansowania,
- brak wkładu własnego do projektów,
- brak zdolności kredytowej,
- brak zdolności do pozyskiwania źródeł finansowania.
Związane jest to przede wszystkim z brakiem statusu Organizacji Pożytku Publicznego, które mogą korzystać z odpisu podatku od osób fizycznych w wysokości 1% podatku. Trudności te wiążą się również z brakiem doświadczonej kadry odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych.
Drugie spotkanie zorganizowane w miesiącu marcu 2012 r. miało charakter szkoleniowo - konsultacyjny. Zorganizowano je w celu omówienia zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jak również dla szczegółowego omówienia zasad wypełniania ofert składanych na otwarte konkursy ofert. Niska frekwencja potencjalnych oferentów skutkowała wysokim wskaźnikiem ofert odrzuconych w ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Konińskiego otwartych konkursach ofert.
 
2) Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego.
Od dnia 28 marca 2012 r. obowiązuje uchwała Zarząd Powiatu Konińskiego Nr XV/105/2012 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
Uchwała szczegółowo określa sposób i tryb konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego. Jej treść wraz z załącznikiem jest opublikowana w BIP Powiatu Konińskiego w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi."
 
3) Tworzenie zespołów zadaniowych o charakterze doradczo - inicjatywnym .
W marcu 2012 r. uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego została powołana na nowych zasadach określonych w znowelizowanej ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisji Konkursowa ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych zlecanych przez Zarząd Powiatu Konińskiego. Tą samą uchwałą został przyjęty Regulamin pracy komisji. Nabór członków Komisji odbył się zgodnie z zasadami określonymi w Programie współpracy na rok 2012. W 15 osobowym składzie Komisji znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych w liczbie 8 osób i przedstawiciele Starostwa Powiatowego i PCPR w liczbie 7 osób. Komisja rozpatrzyła i oceniła pod względem formalnym i merytorycznym oferty, które wpłynęły na konkursy ogłaszane przez Zarząd Powiatu w 2012 r. każdorazowo przedkładając informacje Zarządowi Powiatu ze swych posiedzeń i rekomendując organizacje pozarządowe do otrzymania dotacji.
W minionym roku nie udało się powołać Powiatowej Rady Pożytku Publicznego z uwagi na małe zainteresowanie ze strony organizacji pozarządowych mimo, że działanie to zostało z inicjatywy organizacji pozarządowych wpisane w Program współpracy na rok 2012 r.
Komisji Konkursowa była zatem w roku 2012 jedynym zespołem doradczo - inicjatywnym.
 
4) W celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji oraz podniesienia jakości ich działań w roku 2012 na bieżąco informowano zainteresowanych o tematyce i terminach bezpłatnych szkoleń i konferencji organizowanych zarówno w Powiecie, jak i w innych miastach. Informacje te były przekazywane najczęściej droga telefoniczną bądź mailową oraz ogłaszane w BIP i „Aktualnościach". Ta drogą informowano również o możliwościach pozyskania środków finansowych z innych źródeł (fundusze europejskie, FIO, programy ministerialne itp.).
Przez cały rok, szczególnie zaś w czasie przeznaczonym na składanie ofert w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Powiatu, prowadzone były przez przedstawicieli wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego konsultacje, w trakcie których udzielano porad i instruowano, jak poprawnie opracować wniosek konkursowy.
 
5) Powiat świadczył pomoc przedstawicielom sektora pozarządowego w formie udostępniania nieodpłatnie sali konferencyjnej na zjazdy, zebrania i spotkania, zapewniał sprzęt i obsługę techniczną w czasie ich odbywania, udostępniał nieodpłatnie lokal na siedzibę Związkowi Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką.
 
6) Wspólnie z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 r. Powiat organizował szereg akcji promujących zdrowie ( m.in. w czasie imprez powiatowych tj. Ruszenie Gmin Powiatu, Dożynki Powiatowe odbyły się akcje profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania raka sutka, raka szyjki macicy i czerniaka ). Imprezy powiatowe były też okazją do działań informacyjnych dla Lokalnej Organizacji Turystycznej - LOT Marina i prezentacji swojego dorobku artystycznego, kulinarnego, rękodzielniczego dla wielu stowarzyszeń prowadzących działalność w tym zakresie. Zasadniczą rolę odegrały tu stowarzyszenia kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia promujące swoje gminy. Przedsięwzięcia z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury były współfinansowane z Kalendarza Imprez Kulturalnych na rok 2012.
Wspólnie z klubami sportowymi tj. LZS i UKS organizowano przedsięwzięcia o charakterze sportowo - rekreacyjnym, spartakiady, zawody, mistrzostwa obejmujące mieszkańców powiatu w różnych grupach wiekowych. Zadania te były współfinansowane przez Powiat
z Kalendarza Imprez Sportowych na rok 2012.
W roku 2012 Powiat wspólnie z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się profilaktyką i promocją zdrowia współorganizował konkursy, olimpiady, mistrzostwa, szkolenia, których celem było promowanie zdrowego stylu życia poprzez zmianę nawyków żywieniowych, aktywność ruchową, przeciwdziałanie zjawiskom uzależnienia. Zadania te były realizowane i współfinansowane z Kalendarza Imprez Promujących Zdrowie na rok 2012. Do najbardziej aktywnych na tym polu należały takie organizacje jak: Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Ginekologiczno - Onkologicznymi Magnolia z Żychlina, Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie, Koniński Klub Amazonki, Stowarzyszenie Chorychna Czerniaka w Poznaniu Oddział w Koninie.
Z planowanych na rok 2012 przedsięwzięć dotyczących działalności Powiatu na rzecz kombatantów i osób represjonowanych nie zostały zorganizowane obchody Dnia Kombatanta, które tradycyjnie były połączone z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej i obchodami Misji Pojednania.
 
7) Mając na celu integrację sektora pozarządowego oraz umożliwienie organizacjom pozarządowym naszego Powiatu prezentacji swego dorobku zorganizowano w lipcu 2012 r. w Skulsku Powiatowe Targi Organizacji Pozarządowych. Inicjatorem przedsięwzięcia była miejscowa organizacja - Stowarzyszenie „Skulsk nasze wspólne dobro" oraz Fundacja Instytut Zachodni z Poznania. Imprezie plenerowej, w której przygotowanie i przeprowadzenie włączył się Powiat uczestniczyło 15 organizacji w tym 12 z Powiatu Konińskiego. Targi wpisują się na trwałe w kalendarz imprez o charakterze powiatowym. Były organizowane po raz drugi i spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem uczestników.
 
8) Powiat w roku minionym promował działalność organizacji pozarządowych poprzez lokalne media (Radio Planeta, Radio Konin, TV Wielkopolska, prasa ) oraz poprzez swoją stronę internetową i BIP.
W miesiącu marcu 2012 zamieszczono w BIP i „Aktualnościach" apel do mieszkańców o wpłacanie 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych na organizacje pożytku publicznego mające siedzibę na terenie Powiatu Konińskiego. Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego był zamieszczony w BIP oraz „Kurierze Powiatowym". Apel natomiast był co tydzień ponawiany w „Aktualnościach".
Ponadto Starosta Koniński obejmował patronatem wiele działań i przedsięwzięć, które podejmowały organizacje na naszym terenie, co podnosiło ich ranę i nadawało im prestiż.
 
Ocena realizacji Programu
 
Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 r. zakładał ocenę realizacji Programu w dwóch płaszczyznach.
Współpraca finansowa oceniana winna być poprzez liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert, liczbę złożonych na nie ofert, liczbę zawartych umów na realizację zadań publicznych, ilość nie zrealizowanych lub rozwiązanych z przyczyn niezależnych od Powiatu umów , ilość umów zawartych w formie powierzenia zadania i wsparcia realizacji zadania.
W roku 2012 Powiat Koniński ogłosił 5 otwartych konkursów ofert, na które złożono 51 ofert. Na skutek pozytywnej oceny 30 ofert przez Komisję Konkursową Zarząd Powiatu Konińskiego podpisał 30 umów z oferentami ubiegającymi się o realizację zadań publicznych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z przyjętym harmonogramem działań i kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy. W jednym przypadku nie wykorzystano przyznanej dotacji i nastąpił zwrot w kwocie 141,15 zł.( zadanie dotyczyło rewitalizacji kultury ludowej na terenie Miasta i Gminy Ślesin i było realizowane przez Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze Dwa Mosty w Ślesinie. Dotacja wynosiła 5 000,00 zł, wykorzystano 4 858,85 zł.). Wszystkie zawarte umowy dotyczyły wsparcia realizacji zleconych zadań publicznych.
Współpraca pozafinansowa Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi zbadana została poprzez przeprowadzenie wśród organizacji anonimowej ankiety, która była dostępna w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi" w BIP Powiatu Konińskiego od połowy marca 2012 r., Informację o jej zamieszczeniu podano w na stronie internetowej w „Aktualnościach". Ponadto przesłano ją drogą mailową do ponad 40 podmiotów. Ankieta zawierała następujące treści: ogólną ocenę jakości współpracy, ocenę samorządu jako partnera NGO, ocenę organizacji pozarządowych jako partnera samorządu, uwarunkowania oraz rezultaty współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Na ankietę w terminie, który upłynął 31marca br., odpowiedziało 13 respondentów w tym 3 ankiety przesłane drogą mailową były nieczytelne. W analizie brano pod uwagę 10 ankiet.
Ankietowani na pytanie pozytywnie ocenili jakość współpracy Powiatu z NGO ( 5 odpowiedzi - bardzo dobrze i 5 odpowiedzi - dobrze) wskazując następujące zalety współpracy: możliwość pozyskiwania środków finansowych, dostępność do informacji, łatwy kontakt, wyczerpujące informacje, profesjonalizm w kontaktach, bliskość instytucji, promocja, dofinansowanie, dobry stosunek do realizowanych przez stowarzyszenia działań, ogłaszanie konkursów, konkretna strategia współpracy.
Po stronie wad we współpracy wymieniono: zbyt małe dofinansowanie, za małe wspieranie lokalnych organizacji i faworyzowanie dużych organizacji pozarządowych, zbyt rozbudowane kryteria dla pomocy finansowej, długi okres oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu, niewystarczająca koordynacja działań między poszczególnymi organizacjami, za mała współpraca i brak współpracy ( łącznie dwie odpowiedzi tej treści).
W zakresie oceny samorządu jako partnera:
1) aktywność władz samorządowych w sferze aktywności społecznej mieszkańców powiatu oceniono dobrze i bardzo dobrze;
2) podejście przedstawicieli samorządu do współpracy z organizacjami oceniono pozytywnie, w tym:
a) wolę współdziałania przy realizacji zadań publicznych oceniono pozytywnie (9 odpowiedzi dobrze i bardzo dobrze, 1- źle),
b) poszanowanie zasady partnerstwa- pozytywnie( 9 odpowiedzi - bardzo dobrze i dobrze, 1 -źle),
c) stosowanie jawnych i przejrzystych procedur decyzyjnych oceniono pozytywnie ( 3 - bardzo dobrze, 6 dobrze, 1 - źle),
3) w dziedzinie diagnozowania przez Powiat problemów i potrzeb społecznych, informowania o swoich planach i działaniach , uwzględniania opinii organizacji pozarządowych przy tworzeniu prawa i programów oraz strategii, finansowania organizacji, pomagania organizacjom w pozyskiwaniu środków finansowych - te działania oceniono również pozytywnie.
Samoocena organizacji pozarządowych w odniesieniu do siebie samych jako partnerów samorządu również wypadła dobrze.
W zakresie uwarunkowań oraz rezultatów współpracy samorządu z NGO dobrze i bardzo dobrze oceniono wpływ współpracy na jakość i dostępność usług świadczonych mieszkańcom przez organizacje pozarządowe.
Pozytywnie też oceniono wpływ dotychczasowej współpracy z samorządem powiatowym na rozwój swojej organizacji ( 4 - bardzo dobrze, 2 dobrze, 4 ani dobrze ani źle).
Wśród wskazówek dla samorządu dotyczących działań jakie powinny podjąć władze samorządowe, aby znacząco poprawić jakość i użyteczność współpracy z NGO wskazano :
1) organizowanie imprez integrujących organizacje i dających możliwość poznania się, wymiany doświadczeń i dorobku;
2) cykliczne spotkania w fazie projektowania budżetu;
3) pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i pełniejsza informacja, z jakich programów można korzystać;
4) zwiększenie ilości środków finansowych na zadania zlecane organizacjom;
5) wspólne realizowanie projektów pozyskiwanie dofinansowania;
6) większe wsparcie finansowe na działalność w zakresie poprawy warunków życiowych mieszkańców;
7) pełniejszą koordynację współpracy (wymiana dobrych praktyk).
 
 
Załącznik  

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Romualda Nawrocka
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-05-06 14:55:08)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2013-05-06 15:00:19)
Lista wiadomości