logo
logo bip
Regulamin pracy Komisji Konkursowej

Rada Powiatu Konińskiego 30 listopada 2015 roku uchwaliła Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. W dokumencie tym określiła tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:

Rozdział 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 13. 1. Komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powołuje Zarząd Powiatu Konińskiego.

2. Komisja konkursowa jest zespołem doradczo - opiniującym powołanym w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ogłaszanych na rok 2016 przez Zarząd Powiatu Konińskiego.

3. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli Zarządu Powiatu Konińskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Koninie i jednostek organizacyjnych Powiatu Konińskiego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W jej skład wchodzą co najmniej 4 osoby, w tym co najmniej 1 przedstawiciel Zarządu Powiatu oraz co najmniej 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w otwartym konkursie ofert.

4. Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów do składu komisji konkursowej ogłasza Starosta Koniński.

5. Przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów do prac w komisji konkursowej zgłasza się na podstawie formularza (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego programu), który wraz z informacją o rozpoczęciu naboru i terminem, w którym należy go dokonać umieszcza się na stronie www.powiat.konin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Koninie.

6. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

7. Propozycję liczebną i personalną do składu komisji konkursowej przedstawia Zarządowi Powiatu Starosta Koniński.

§ 14. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji, którym jest pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzenie organizuje i przewodniczy mu członek komisji, będący przedstawicielem wydziału lub jednostki organizacyjnej właściwej w sprawie zadania, będącego przedmiotem konkursu.

§ 15. Przewodniczący komisji konkursowej:

1) ustala terminy i zwołuje posiedzenia komisji;

2) organizuje prace komisji;

3) dokonuje wspólnie z przedstawicielem merytorycznego wydziału oceny formalnej ofert;

4) dba o spisanie istotnych informacji i ustaleń oraz odnotowanie ich w protokole z posiedzenia komisji;

5) występuje na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności komisji;

6) w razie potrzeby zaprasza do udziału w komisji konkursowej w charakterze doradcy, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy;

7) sporządza informację zbiorczą z prac komisji i przedkłada Zarządowi Powiatu wraz z rekomendacją oferenta i propozycją wysokości dofinansowania zadania, o którego realizację się ubiegał;

8) opracowuje projekt uchwały Zarządu Powiatu o rozstrzygnięciu konkursu;

9) sporządza i przechowuje dokumentację związaną z procedurą powołania komisji konkursowej, a także protokoły i inne dokumenty związane z pracami komisji.

§ 16. Każdy z członków komisji konkursowej zawiadamiany jest o terminie posiedzenia telefonicznie bądź drogą mailową co najmniej na 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 17. Prace komisji mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej składu. Na każdym z posiedzeń komisji sporządzana jest lista obecności.

§ 18. Posiedzenie komisji konkursowej może się odbywać w kilku częściach wtedy, gdy ilość złożonych na konkurs ofert nie pozwala na ich rozpatrzenie i zaopiniowanie w ciągu jednego posiedzenia komisji.

§ 19. 1. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

2. Każdy członek komisji konkursowej, po zapoznaniu się z wykazem złożonych w konkursie ofert, składa deklarację udziału w jej pracach oraz oświadczenie w sprawie unikania konfliktu interesów zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego programu.

3. Z prac komisji konkursowej wyłączeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, składający oferty w konkursie. Fakt wyłączenia musi być odnotowany w protokole z posiedzenia komisji konkursowej.

§ 20. 1. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

2. Do zadań komisji konkursowej należy:

1) dokonanie oceny merytorycznej ofert złożonych w konkursie i spełniających wymogi formalne, których odzwierciedleniem jest karta oceny formalnej, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego programu;

2) proponowanie rozdziału środków finansowych;

3) przedłożenie wyników konkursów do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Konińskiego.

3. Ocena merytoryczna ofert odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi szczegółowo w ogłoszeniu konkursowym.

4. Przy ocenie ofert członkowie komisji konkursowej posługują się kartami oceny merytorycznej oferty, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego programu, sporządzanymi dla każdego konkursu na podstawie kryteriów z ogłoszenia konkursowego.

5. Każda oferta może otrzymać maksymalnie 50 punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych, finansowych i organizacyjnych. Minimalny próg, który musi zostać osiągnięty, aby oferent zakwalifikował się do konkursu winien wynosić 60% w stosunku do maksymalnej ilości punktów.

6. W każdej kategorii kryteriów (merytorycznej, finansowej, organizacyjnej) minimalny próg punktowy nie może wynieść mniej niż 10 % ogółu punktów do zdobycia.

7. Ocena końcowa danej oferty jest sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria oceny: merytoryczne, finansowe i organizacyjne.

8. W przypadku gdy minimalne progi punktowe nie zostaną osiągnięte oferta zostanie odrzucona.

9. Członkowie komisji konkursowej uzgadniają wspólną, końcową ocenę oferty i proponują wysokość dofinansowania zadania.

10. Przewodniczący komisji wpisuje ustalone wyżej wartości do karty oceny merytorycznej, którą następnie podpisują wszyscy członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu.

11. W przypadku rozbieżności w ocenie merytorycznej oferty przewodniczący komisji przeprowadza głosowanie jawne.

12. Komisja konkursowa podejmuje ostateczne decyzje zwykłą większością głosów.

§ 21. 1. Do każdego zakresu zadań będącego przedmiotem konkursu sporządza się oddzielny protokół.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) termin ogłoszenia konkursu i rodzaj zadania wraz z wysokością środków finansowych wskazanych na ten cel w ogłoszeniu konkursu;

2) ilość złożonych ofert, w tym ilość ofert, które spełniły wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej;

3) ilość ofert, które zostały przez komisję ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym;

4) ilość ofert, które zostały ocenione pod względem merytorycznym negatywnie i w opinii komisji nie mogą dostać dofinansowania wraz z uzasadnieniem stanowiska komisji;

5) krótką charakterystykę poszczególnych ofert ocenionych pod względem merytorycznym pozytywnie z podaniem: nazwy oferenta, tytułu zadania, wysokości wnioskowanej przez oferenta kwoty, ilości uzyskanych w ocenie merytorycznej punktów i proponowanej wysokości dotacji;

6) proponowaną łączną kwotę dotacji na określony w ogłoszeniu konkursu rodzaj zadania publicznego;

7) podpis przewodniczącego komisji konkursowej.

§ 22. Uczestnictwo pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych w pracach komisji konkursowej odbywa się w ramach obowiązku służbowego, a w przypadku osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty jest nieodpłatne.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-01-08 13:34:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-24 10:05:21)