logo
logo bip
UCHWAŁA NR 149/ 2012 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012
UCHWAŁA NR 149/ 2012
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012

    Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 4 pkt 1, 16, 17, 18, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.), § 9 i 12 uchwały Nr XII/847/11 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert realizacji zadań publicznych w roku 2012 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, o których mowa w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Ogłasza się otwarty konkurs ofert realizacji zadań publicznych w roku 2012 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, o których mowa w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Ogłasza się otwarty konkurs ofert realizacji zadania publicznego w roku 2012 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, o którym mowa w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Ogłasza się otwarty konkurs ofert realizacji zadania publicznego w roku 2012 z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Powiatowych Dni Rodziny 2012, o którym mowa w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 1-4, nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 6

Ogłoszenie otwartego konkursów ofert, o którym mowa w § 1-4, zamieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego (w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi);

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie, przy ul. Aleje 1 Maja 9;

3) na stronie internetowej: http://www.powiat.konin.pl/ (w aktualnościach).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu :
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głębicki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki

UZASADNIENIE
do projekty uchwały
Zarządu Powiatu Konińskiego

Podjęcie przez Zarząd Powiatu Konińskiego uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w roku 2012 jest konsekwencją realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku .

W rozdziale VI tego programu uznaje się za priorytetowe w roku 2012 m. in. zadania z zakresu pomocy społecznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków finansowych w budżecie Powiatu przeznaczonych w roku 2012 na realizację poszczególnych zadań , których realizację przewidziano do zlecenia organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert określa § 12 rozdziału IX

Rodzaje zlecanych zadań są zgodne z programem współpracy . Podobnie jest z wielkościami dotacji na poszczególne zadania. W przypadku zadań z zakresu ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dotacje będą obejmowały tylko niektóre zadania przewidziane do realizacji w tej sferze w 2012 r., stąd na obecny konkurs ofert przeznaczona zostaje tylko część zabezpieczonych na ten cel środków.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Romualda Nawrocka
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-03-01 07:47:46)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 14:47:09)
Lista wiadomości