logo
logo bip
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Konińskiego o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
 
Załącznik nr 4
do uchwały Nr 149 /2012
Zarządu Powiatu Konińskiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

Zarząd Powiatu Konińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji (dotacja nie będzie pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania).

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej ma na celu integrację rodzin zamieszkujących na terenie powiatu konińskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Powiat Koniński ma zamiar przeznaczyć na realizacje zadania:

Lp.

 

                                Rodzaje zadań

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania

1.

Organizacja i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2012

10 000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
2. Na zadanie podmiot może otrzymać tylko jedną dotację z budżetu Powiatu Konińskiego.
3. Dofinansowanie zadania nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów realizacji zadania. Dopuszczalny jest udział własny w formie wkładu finansowego lub osobowego.
4. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczna i religijna.
5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości proponowanego do przyznania dofinansowania.

III. Termin realizacji zadania:

1. Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej którego realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu 1 maja 2012 roku, a zakończenie nastąpi nie później niż dnia 30 czerwca 2012 roku.
2. Określenie szczegółowych terminów i warunków realizacji zadania zostanie zawarte w umowie, jaką podpisze oferent ze zlecającym zadanie po rozstrzygnięciu konkursu.

Uwaga

Określając w ofercie termin realizacji zadania zaleca się po ustaleniu terminu przeprowadzenia imprezy/przygotowaniu druku publikacji wydłużenie do ok. 20 dni przed tym terminem i 15 dni po tym terminie.

IV. Warunki realizacji zadania:

1. Działania, których realizacje należy uwzględnić przy planowaniu zadania:
a) przygotowanie programu przedsięwzięcia;
b) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania;
c) ewaluacja programu.
2. Zadanie zrealizowane musi zostać na terenie powiatu konińskiego, z wyłączeniem miasta Konin.
3. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, chyba że podmiot, który zawarł umowę na realizację zadania publicznego, zleci realizacje zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, niebędącym stronami umowy.
4. Podmiot, który otrzyma dotację zobowiązany jest skierować ofertę udziału w Powiatowych Dniach Rodziny 2012 do wszystkich placówek oraz podmiotów działających na terenie powiatu na rzecz rodziny, m.in. placówek wsparcia dziennego, ognisk wychowawczych i świetlic dla dzieci i młodzieży oraz rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie konińskim.
5. Podmiot, który otrzyma dotację na wsparcie realizacji zadania jest zobowiązany zamieścić w sposób czytelny informacje w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Powiat Koniński w następującym brzmieniu:
„Zadanie z zakresu pomocy społecznej jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego".
6. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadania o podobnym charakterze, w tym:
a) kadrę specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych właściwymi dokumentami;
b) bazę materialno-techniczną umożliwiającą realizacje zadania - własną lub dostęp do takiej bazy;
c) dokumentację potwierdzającą wcześniejszą realizacje zadania o podobnym charakterze (np. rekomendacje, recenzje, fotografie, foldery, afisze, plakaty).

V. Termin i warunki składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 21 marca 2012 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesyłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.

O chwili złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie.

Koperta powinna zawierać nazwę i adres oferenta oraz dopisek:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w roku 2012"

Pouczenie:
1. Wszystkie strony oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.
2. Poszczególne załączniki do oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.
3. Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki.
4. Po wyznaczonym terminie złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
5. Przed złożeniem oferty wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferenta dotyczące zadania publicznego i wymogów formalnych (kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji) udzielają: Elżbieta Sroczyńska- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie (tel. 63 243 03 06) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

VI. Wymagana dokumentacja:

Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę.

Osoby uprawnione do podpisania oferty, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej.

Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie:
- druku oferty w sposób czytelny;
- wszystkich punktów zawartych w druku oferty - w przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy".

Wraz z ofertą należy złożyć:
1. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:
- dla fundacji i stowarzyszeń: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji prowadzonej przez Starostę Konińskiego ( szkolne kluby sportowe );
- w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną;
- w przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.
2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
3. W przypadku załączenia dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu, który nie zawiera wyszczególnionego składu osobowego członków wchodzących w skład zarządu podmiotu, należy dołączyć uchwałę podmiotu bądź inny obowiązujący dokument stanowiący o składzie członków zarządu podmiotu.
4. Upoważnienie osób składających ofertę, tzn. składających podpisy pod ofertą, do reprezentowania podmiotu (zgodnie ze wskazaniem zawartym w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu), jeśli takie upoważnienie jest wymagane bądź dane osoby nie są wskazane w ww. dokumencie (np. główny księgowy, dyrektor/kierownik tego podmiotu).
5. Dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego: rejestru lub ewidencji.
6. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu zawierający aktualne dane.
7. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
8. W przypadku złożenia kserokopii załączników: dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu, statutu lub innych dokumentów uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.
Wzór prawidłowego potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem dokumentu:
- adnotacja „(za/potwierdzam) zgodność z oryginałem";
- podpis i pieczęć osoby potwierdzającej (jeśli osoba ta nie jest imiennie wymieniona w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu, należy dołączyć odpowiednie upoważnienie wraz ze wskazaniem funkcji pełnionej przez daną osobę w tym podmiocie);
- data potwierdzenia.
Osoby uprawnione do potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem dokumentu, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej.
9. W przypadku złożenia przez oferentów oferty wspólnej, każdy z podmiotów składających ofertę winien złożyć wszystkie wymienione wyżej załączniki, jak również załączyć:
- wykaz działań w ramach realizacji zadania publicznego, które będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej;
- umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
10. Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Uwaga

Złożenie oferty niezgodnie z wymaganym wzorem, a także bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników, spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji:

Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:
- oświadczenie o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia dotacji;
- potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy;
- zaktualizowane (ewentualnie) dokumenty: harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Złożone oferty będą oceniane:
a) pod względem formalnym - przez pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
b) pod względem merytorycznym - przez Komisję Konkursową - dotyczy ofert spełniających wymogi formalne.
2. Komisja Konkursowa dokonuje czynności w następujących etapach:
a) merytoryczna ocena ofert dopuszczonych do opiniowania;
b) rekomendowanie Zarządowi Powiatu Konińskiego ofert do dofinansowania.
3. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dokona Zarząd Powiatu Konińskiego, w drodze uchwały, w terminie do dnia 30 marca 2012 r. Uchwała stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
4. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wybrane w drodze konkursu ofert. Możliwe jest dofinansowanie jednej oferty lub niedofinansowywanie żadnej z ofert.
5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje sie trybu odwoławczego.
6. Zarząd Powiatu Konińskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.
7. Wynik otwartego konkursu ofert zostanie podany do wiadomości publicznej w sposób właściwy dla ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

VIII. Kryteria wyboru ofert:

Ocena formalna:

1. Ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ocena terminowości złożenia oferty.
3. Ocena kompletności załączonej dokumentacji.
4. Ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.
5. Ocena poprawności wypełnienia oferty.
Ocena merytoryczna:
Kryteria merytoryczne:
1) ranga zadania;
2) znaczenie integrujące przedsięwzięcia, wyrażające się udziałem gmin z powiatu konińskiego;
3) przewidywana liczba uczestników zadania;
4) rzetelność przedstawionego opisu zadania (w tym opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, grupy adresatów, charakterystyka zadania);
5) rzetelność przedstawionego harmonogramu;
6) zakładane cele i rezultaty;
7) atrakcyjność proponowanych działań.
Kryteria organizacyjne:
1) rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania;
2) udział środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł.
Kryteria finansowe:
1) zasoby kadrowe wykorzystywane do realizacji zadania;
2) zasoby rzeczowe do wykorzystania przy realizacji zadania;
3) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju;
4) dotychczasowe doświadczenie powiatu we współpracy z oferentem (w tym rzetelność, terminowość wykonywania zadań, prawidłowość rozliczenia otrzymywanych środków).

IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy, o zrealizowanych przez Zarząd Powiatu Konińskiego w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Zrealizowane (dot. 2011 roku) i realizowane (dot. 2012 roku) zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość dotacji na ich realizacje (w zł)

Zadanie

2011 r.

2012 r.

Organizacja i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2011

8 000,00 zł

10 000,00 zł

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Romualda Nawrocka
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-02-29 15:21:17)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 14:47:35)
Lista wiadomości