logo
logo bip
UCHWAŁA NR 44/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
 UCHWAŁA NR 44/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
 
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
 
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Nr III/17/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariatu w 2011 roku oraz uchwałą Nr 29 /2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej mającego na celu organizację i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2011 przyznaje się dotację Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w wysokości 8 000,00 zł.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Wróbel
  • Informacja opublikowana przez: (2011-05-02 11:10:34)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 13:23:22)
Lista wiadomości