logo
logo bip
UCHWAŁA NR 31 / 2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011 roku
UCHWAŁA NR 31/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011 roku
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 18, art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz § 7 ust. 6 pkt 1 i 4 uchwały Nr III/17/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku uchwala się, co następuje:
 
§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011 roku.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 3, zamieszcza się na stronie internetowej: www.powiat.konin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie, przy ul. Aleje 1 Maja 9.
 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarząd  Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik.
2. Halina Maria Lenartowicz
3. Zenon Paszek
4. Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Wróbel
  • Informacja opublikowana przez: (2011-03-23 13:27:58)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 13:25:57)
Lista wiadomości