logo
logo bip
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania mającego na celu prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011 -2013

UCHWAŁA NR 3/10

ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 9 grudnia  2010 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania mającego na celu prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011 -2013

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) oraz  § 5 ust.1  uchwały Nr XXXIV/173/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 ( z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania mającego na celu prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowych domów samopomocy.

2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, zamieszcza się w na stronie internetowej urzędu w zakładce ,,Konkursy", w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja 9.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd  Powiatu:                                    
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Jacek Bogusław Wysocki 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Wróbel
  • Informacja opublikowana przez: (2010-12-09 16:59:16)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 13:38:40)
Lista wiadomości