logo
logo bip

Wydział Rozwoju i Promocji

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
I p., pok. 254, 256; 258
e-mail: promocja@powiat.konin.pl 

Naczelnik Wydziału
Ewelina Rapeła
tel. +48 /63/ 240 32 77, I p., pok. 258
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Inspektor ds. funduszy pozabudżetowych
Renata Czajkowska
tel. +48 /63/ 240 32 64, I p., pok. 254
e-mail: renata.jackowska@powiat.konin.pl

Inspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą
Sylwia Kudła
tel. +48 /63/ 240 33 13, I p., pok. 254
e-mail: sylwia.kudla@powiat.konin.pl

Specjalista ds. kultury
Danuta Plucińska
tel. +48 /63/ 240 32 78, I p., pok. 256
e-mail: kultura@powiat.konin.pl

Podinspektor ds. wydawnictw i promocji
Janina Szczepaniak
tel. +48 /63/ 240 32 27, I p., pok. 254
e-mail: janina.szczepaniak@powiat.konin.pl 

Podinspektor ds. funduszy pozabudżetowych i strategii
Magdalena Piasecka-Kaliszak
tel. +48 /63/ 240 32 68, I p., pok. 254
e-mail: magdalena.kaliszak@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji realizuje zadania w zakresie:

 1. planowania i monitorowania programów strategicznych poprzez:
  1. przygotowywanie i aktualizację dokumentów strategicznych dla Powiatu Konińskiego;
  2. koordynację prac związanych z monitorowaniem programów strategicznych;
  3. sporządzanie informacji w zakresie realizacji strategii i programów branżowych;
 2. inicjowania przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pozabudżetowych poprzez:
  1. identyfikację oraz informowanie pracowników wydziałów o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych;
  2. koordynowanie przygotowania i realizacji projektów nadzorowanych przez komórki organizacyjne Starostwa;
  3. monitorowanie projektów realizowanych przez Powiat i jego jednostki organizacyjne;
  4. współpracę z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie dostępnych źródeł finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych;
  5. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i realizacji wspólnych przedsięwzięć;
 3. organizowania współpracy zagranicznej Powiatu poprzez:
  1. nawiązywanie i prowadzenie kontaktów roboczych z samorządami zagranicznymi;
  2. opracowywanie programów współpracy z poszczególnymi partnerami zagranicznymi;
  3. monitorowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć Powiatu i partnerów zagranicznych;
  4. prowadzenie działu „Współpraca zagraniczna" na stronie internetowej Powiatu oraz obcojęzycznych wersji strony internetowej;
  5. organizację pobytu delegacji zagranicznych na terenie powiatu i wyjazdów delegacji Powiatu do partnerów zagranicznych;
 4. promocji Powiatu poprzez:
  1. kreowanie wizerunku Powiatu Konińskiego z uwzględnieniem zadań promocyjnych wynikających z założeń Strategii Rozwoju i Promocji Powiatu Konińskiego oraz Strategii Komunikacji Marketingowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2020;
  2. przygotowywanie wydawnictw tradycyjnych i cyfrowych o powiecie oraz ich kolportaż w kraju i poza jego granicami;
  3. administrowanie stroną internetową Powiatu, w tym stałe monitorowanie i nadzorowanie;
  4. przygotowywanie, organizację i obsługę imprez promujących Powiat w tym: Gali Powiatu, Powiatowych Dożynek oraz Wielkiego Ruszenia Gmin Powiatu Konińskiego;
  5. obsługę administracyjną kapituły tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego";
  6. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działań promocyjnych;
 5. promocji gospodarczej Powiatu poprzez:
  1. podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu, we współpracy z samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowym;
  2. przygotowywanie wydawnictw promujących potencjał gospodarczy Powiatu;
  3. prowadzenie działu „Gospodarka" na stronie internetowej Powiatu;
  4. współpracę z organizacjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości;
  5. współpracę z lokalnymi i regionalnymi funduszami poręczeniowymi i pożyczkowymi;
  6. gromadzenie informacji statystycznych i opracowań o charakterze gospodarczym i społecznym Powiatu;
  7. przygotowywanie i nadzorowanie działań w zakresie przyznawania Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego;
 6. promocji i rozwoju turystyki poprzez:
  1. przygotowywanie wydawnictw promujących produkty i usług turystyczne powiatu konińskiego;
  2. prowadzenie działu „Turystyka" na stronie internetowej Powiatu;
  3. przygotowywanie i obsługę stoiska Powiatu na targach i giełdach turystycznych;
  4. wspieranie podmiotów gospodarczych sektora usług turystyczno-rekreacyjnych Powiatu w zakresie działań promocyjno-informacyjnych;
  5. wspieranie działań i inicjatyw w zakresie rozwoju turystyki;
  6. współpracę z samorządami, organizacjami i firmami branży turystycznej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych przedsięwzięć rekreacyjno-turystycznych oraz promocji i rozwoju turystyki;
 7. promocji i propagowania kultury poprzez:
  1. prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie tradycji oraz dorobku kulturalnego na obszarze powiatu;
  2. sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną;
  3. realizację zadań biblioteki powiatowej;
  4. edukację kulturalną i wychowywanie przez sztukę;
  5. sprawowanie opieki nad zabytkami;
 8. współpracy z podmiotami zrzeszającymi samorządy, przedsiębiorców oraz szkołami wyższymi;
 9. opracowywania i publikacji informacji o powiecie poprzez:
  1. przygotowywanie, wydawanie i kolportaż „Kuriera Powiatowego";
  2. prowadzenie działu „Aktualności" na stronie internetowej Powiatu;
  3. prowadzenie archiwum fotograficznego i filmowego.

Wydział używa symbolu „WR”.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Ewelina Rapeła
 • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 08:09:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Sebastian Tołoczko (2021-01-11 10:35:43)