logo
logo bip

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
III p. pok. 454, 457, 458
Fax +48 /63/ 240 32 01

Naczelnik Wydziału
Julia Stasińska
tel. + 48 /63/ 240 32 44, III p., pokój 454
e-mail: julia.stasinska@powiat.konin.pl

Starszy Specjalista
Agnieszka Rączka
tel. +48 /63/ 240 32 39, III p., pokój 454
e-mail: agnieszka.raczka@powiat.konin.pl

Główny Specjalista
Jadwiga Andrzejak
tel. +48 /63/ 240 32 43, III p., pokój 457
e-mail: jadwiga.andrzejak@powiat.konin.pl

Inspektor
Marek Niezabitowski
tel. +48 /63/ 240 33 02, III p., pokój 458
e-mail: lesnictwo@powiat.konin.pl

Podinspektor
Beata Tomaszewska
tel. +48 /63/ 240 33 02, III p., pokój 458
e-mail: beata.tomaszewska@powiat.konin.pl

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizuje zadania w zakresie:

 1. ochrony środowiska poprzez:
  1. wydawanie decyzji udzielających pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów;
  2. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
  3. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących instalacji niewymagających pozwolenia i wytwarzających pola elektromagnetyczne,
  4. wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji;
  5. przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w sprawach będących w kompetencjach Wydziału;
  6. wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty korzystające ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
  7. zapewnienie dostępu do informacji o środowisku;
  8. monitorowanie realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego;
  9. opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska i ich aktualizacji;
  10. sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi;
  11. wydawanie decyzji zmieniających nazwę podmiotu w zakresie prowadzącego instalację;
 2. gospodarki wodnej i ochrony wód, w szczególności poprzez:
  1. nadzór i kontrolę nad spółkami wodnymi;
  2. zatwierdzanie statutów spółek wodnych,
  3. rozwiązywanie spółek wodnych,
  4. wydawanie decyzji o wysokości świadczeń na rzecz spółki dla korzystających z urządzeń, niebędących członkami spółki,
  5. udzielanie dotacji spółkom wodnym na utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych,
  6. wydawanie decyzji dotyczących przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lub wykreślenia z zasobu gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
  7. opiniowanie kandydatów na kierowników nadzoru wodnego
 3. rybactwa śródlądowego poprzez·
  1. wydawanie dokumentu uprawniającego do amatorskiego połowu ryb: Karty wędkarskiej oraz Karty łowiectwa podwodnego;
  2. wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej;
  3. rejestrację sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;
  4. przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wody płynącej nieżeglownej;
  5. wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach żeglownych, szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
 4. gospodarowania odpadami poprzez:
  1. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ilościach powyżej 1 tony rocznie lub odpadów innych ni ż niebezpieczne powstających w ilościach powyżej 5 tysięcy ton rocznie, jeżeli powstają w związku z eksploatacją instalacji;
  2. wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
  3. wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów;
  4. wydawanie decyzji łącznych w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów,
  5. cofanie decyzji zezwalających na przetwarzanie odpadów,
  6. kontrolę realizacji decyzji Starosty z zakresu gospodarki odpadami,
  7. wydawanie decyzji dla sprawcy wypadku, o obowiązku gospodarowania odpadami z wypadku;
 5. ochrony przyrody poprzez prowadzenie rejestru gatunków zwierząt, zgodnie z właściwością Powiatu i listą CITES,
 6. gospodarki leśnej i prawa łowieckiego poprzez:
  1. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
  2. wydawanie decyzji zezwalającej na zmianę lasu na użytek rolny;
  3. sprawowanie nadzoru nad gospodarką łowiecką w dzierżawionych obwodach łowieckich;
  4. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców;
  5. wydawanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości;
  6. ocenę udatności zalesień przed przekwalifikowaniem zalesionych gruntów na grunt leśny;
 7. wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy;
 8. wydawania decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych;
 9. edukacji ekologicznej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, instytucjami, organizacjami pożytku publicznego, a także przygotowywanie pod względem merytorycznym otwartych konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego, przyjmowanie sprawozdań od dotowanych podmiotów z zakresu ekologii oraz dziedzictwa przyrodniczego;
 10. rolnictwa poprzez:
  1. współpracę ze związkami branżowymi: trzody chlewnej, bydła, koni oraz producentami mleka;
  2. współpracę z grupami producentów owoców i owoców miękkich;
  3. współpracę z Wielkopolską Izbą Rolniczą, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Rozwoju Regionalnego, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwową Inspekcją Pracy;
 11. współpracy z pozostałymi organizacjami i instytucjami działającym i na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska.

Wydział używa symbolu „WS”.

Sprawy załatwiane w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Halina Dąbrowska
 • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 08:54:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-10-29 08:19:20)