logo
logo bip

Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
III p. pok. 449 -452, 459
Fax +48 / 63 / 240 32 47
e-mail: nieruchomosci@powiat.konin.pl

Naczelnik Wydziału
Małgorzata Lalak
tel. +48 /63/ 240 32 45, IIIp., pok. 451
e-mail: malgorzata.lalak@powiat.konin.pl
e-mail: nieruchomosci@powiat.konin.pl

Główny specjalista ds. ochrony gruntów rolnych
Jadwiga Rachwalik
tel. + 48 /63/ 240 32 49, IIIp.  pok. 449
e-mail: jadwiga.rachwalik@powiat.konin.pl

Inspektor ds. ochrony gruntów rolnych
Maria Morawska
tel. +48 /63/ 240 32 82, III p., pokój 459
e-mail: maria.morawska@powiat.konin.pl

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Bogusława Wojtysiak-Sztuba
tel. +48 /63/ 240 32 46, III p., pok. 449b
e-mail: boguslawa.wojtysiak@powiat.konin.pl

Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i regulacji stanów prawnych
Elżbieta Sowińska
tel. +48 /63/ 240 32 50, IIIp. pok. 450b
e-mail: elzbieta.sowinska@powiat.konin.pl

Starszy specjalista ds. gospodarki nieruchomościami
Roksana Hybś-Radecka
tel. +48 /63/ 240 32 47, III p., pok 452
e-mail: roksana.hybs@powiat.konin.pl

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Jarosław Bocian
tel. +48 /63/ 240 32 50, III p., pok. 450b
e-mail: jaroslaw.bocian@powiat.konin.pl

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Wiktor Targoński
tel. +48 /63/ 240 32 50, III p., pok. 450b
e-mail: wiktor.targonski@powiat.konin.pl

Inspektor ds. odszkodowań i wywłaszczeń
Magdalena Michalak
tel. +48 /63/ 240 32 48, III p., pok. 450a
e-mail: magdalena.michalak@powiat.konin.pl

Inspektor ds. odszkodowań i wywłaszczeń
Monika Powaga
tel. +48 /63/ 240 32 48, III p., pok. 450a
e-mail: monika.powaga@powiat.konin.pl

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Anna Szymczak
tel. +48 /63/ 240 32 47, III p., pok. 452
e-mail: anna.szymczak@powiat.konin.pl

Podinspektor ds. ochrony gruntów rolnych
Marlena Rządkowska
tel. +48 /63/ 240 32 82, III p., pok. 459
e-mail: marlena.rzadkowska@powiat.konin.pl

Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów realizuje zadania w zakresie:

 1. gospodarki nieruchomościami poprzez:
  1. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu;
  2. tworzenie zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
  3. sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa I Powiatu;
  4. oddawanie w użytkowanie, najem, użyczenie lub dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
  5. zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu z zasobu i nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu w drodze cywilno-prawnej;
  6. ustanawianie trwałego zarządu na nieruchomościach Skarbu Państwa i Powiatu;
  7. ustalanie cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego;
  8. wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i Jednostek samorządu terytorialnego i ustalanie wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;
  9. zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz ustalenie wysokości zwrotu odszkodowania;
  10. ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości;
  11. sporządzanie planów wykorzystania zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
  12. opracowanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa;
  13. wydawanie decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości;
  14. wydawanie decyzji w sprawach o zobowiązaniu właściciela użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości;
 2. gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa poprzez:
  1. występowanie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań rządowych oraz zadań własnych Powiatu;
  2. współpracę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w sprawie ustalania, potwierdzania podstaw prawnych dotyczących przejęcia nieruchomości rolnych do zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych oraz informowanie o ewentualnych wnioskach roszczeniowych byłych właścicieli;
  3. przygotowywanie projektów decyzji o nieodpłatnym przekazywaniu Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 4. ustalania wysokości odszkodowań z tytułu przejęcia praw do nieruchomości;
 5. regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Konińskiego w celu ujawnienia tytułu prawnego w księdze wieczystej;
 6. wydawania decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, w trybie przepisów szczególnych:
 7. wydawania decyzji o wygaśnięciu zarządu ustanowionego na nieruchomościach przeznaczonych na pasy drogowe autostrad, stanowiące własność Skarbu Państwa;
 8. ustalania nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;
 9. ustalania wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
 10. regulacji stosunków państwa do poszczególnych kościołów;
 11. ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego poprzez:
  1. sporządzanie i przekazywanie wojewodzie, marszałkowi województwa, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność  jednostek samorządu terytorialnego;
  2. składanie we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;
  3. przedkładanie po upływie każdego półrocza sprawozdań w zakresie składanych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;
 12. nieodpłatnego przyznawania na własność działki gruntu i działki pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę;
 13. dysponowania dotacjami budżetowymi dotyczącymi gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
 14. gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym stanowiącym własność Skarbu Państwa ;
 15. ochrony gruntów rolnych poprzez:
  1. wydawanie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej;
  2. wymierzanie należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
  3. wydawanie decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowanie gruntów;
  4. kontrolę wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  5. opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych;  
  6. opiniowanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  7. prowadzenie sprawozdawczości obejmującej dane dotyczące terenów wyłączonych oraz naliczania opłat;
  8. prowadzenie rejestru gruntów chronionych wyłączony z produkcji rolnej.

Wydział używa symbolu „WN”.

Sprawy załatwiane w Wydziale Nieruchomości i Ochrony Gruntów

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Lalak
 • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 08:57:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-10-21 11:38:21)