logo
logo bip

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
parter - pok. 164, 165, 167, I piętro - pok. 263
fax +48 /63/ 240 32 23

Naczelnik Wydziału
Jan Bartczak
tel. +48 /63/ 240 32 61, parter - pok. 164
e-mail: jan.bartczak@powiat.konin.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami
Krzysztof Czajkowski
tel. +48 /63/ 240 32 24, I piętro - pok. 263
e-mail: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl

Inspektor
Elżbieta Piaseczna
tel. +48 /63/ 240 32 60, parter - pok. 167
e-mail: elzbieta.piaseczna@powiat.konin.pl

Inspektor
Lidia Cichocka
tel. +48 /63/ 240 32 60, parter - pok. 167
e-mail: lidia.cichocka@powiat.konin.pl

Podinspektor
Agnieszka Nadolna
tel. +48 /63/ 240 32 28, parter - pok. 167
e-mail: agnieszka.nadolna@powiat.konin.pl

Inspektor
Karol Baranowski
tel. +48 /63/ 240 32 88, parter - pok. 165
e-mail: sport@powiat.konin.pl
e-mail: karol.baranowski@powiat.konin.pl

Inspektor
Żaneta Sołtyszewska
tel. +48 /63/ 240 32 24, I piętro - pok. 263
e-mail: zaneta.staszak@powiat.konin.pl

Inspektor
Dorota Szkudlarek
tel. +48 /63/ 240 32 24, I piętro - pok. 263
e-mail: dorota.szkudlarek@powiat.konin.pl

Wydział Edukacji i Spraw Społecznychrealizuje zadania w zakresie:

 1. edukacji publicznej poprzez:
  1. realizowanie działań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek oświatowo-wychowawczych, ognisk artystycznych oraz placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych szkół, których prowadzenie nie należy do zadań własnych;
  2. nadzorowanie działalności szkół i placówek w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych i finansowych;
  3. prowadzenie postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego;
  4. prowadzenie systemu informacji oświatowej;
  5. kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków socjoterapeutycznych;
  6. prowadzenie spraw dotyczących arkuszy organizacji szkół i placówek;
  7. prowadzenie przebiegu rekrutacji do szkół oraz monitorowanie wyników egzaminów;
  8. wykonywanie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty w stosunku do szkół i placówek niepublicznych;
  9. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów i studentów;
  10. prowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;
  11. opracowywanie dokumentów związanych z wynagrodzeniem i innymi świadczeniami dla nauczycieli;
 2. kultury fizycznej poprzez:
  1. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń sportowych;
  2. promowanie i wspieranie działań oraz inicjatyw sportowych na terenie powiatu;
  3. tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie powiatu;
  4. opracowywanie i aktualizację Kalendarza imprez sportowych w powiecie;
  5. określenie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów z powiatu konińskiego;
 3. spraw społecznych poprzez:
  1. wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z obcego państwa;
  2. organizację uroczystości patriotycznych i rocznicowych o charakterze lokalnym i państwowym;
  3. współpracę z kombatantami;
  4. zapewnienie funkcjonowania biura rzeczy znalezionych;
  5. prowadzenie ewidencji oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu;
 4. promocji zdrowia poprzez:
  1. monitorowanie Powiatowego Programu Promocji Zdrowia;
  2. współdziałanie ze świadczeniodawcami i podmiotami, zajmującymi się ochroną i promocją zdrowia w powiecie;
  3. organizowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej;
 5. współpracy z organizacjami pozarządowymi dotyczącej realizacji zadań wydziału.

Wydział używa symbolu „WE”.

Sprawy załatwiane w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Jan Bartczak
 • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 09:05:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-09-22 14:02:16)
Lista wiadomości