logo
logo bip

Wydział Architektury i Budownictwa

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
II p., pok. 353 - 356
Fax +48 /63/ 240 32 01
e-mail: architektura@powiat.konin.pl

Naczelnik Wydziału
Andrzej Pieklik
tel. +48 /63/ 240 32 30, p.II, pok. 356
e-mail: architektura@powiat.konin.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału
Jerzy Wojnarowski
tel. +48 /63/ 240 32 32, p.II, pok. 355
e-mail: jerzy.wojnarowski@powiat.konin.pl

Specjalista ds. administracyjnych
Ewa Śliwicka
tel. +48 /63/ 240 32 31, p.II, pok. 356

Inspektor ds. administracyjnych
Magdalena Balcerzak
tel. +48 /63/ 240 32 31, p.II, pok. 356
e-mail: magdalena.balcerzak@powiat.konin.pl

Specjalista ds. administracyjnych
Agnieszka Nędzka
tel. +48 /63/ 240 32 31, p.II, pok. 356
e-mail: agnieszka.nedzka@powiat.konin.pl

Starszy specjalista ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Monika Antecka-Molińska
tel. +48 /63/ 240 33 21, p.II, pok. 353
e-mail: monika.antecka@powiat.konin.pl

Specjalista ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Marek Krakowski
tel. +48 /63/ 240 32 93, p.II, pok. 353
e-mail: marek.krakowski@powiat.konin.pl 

Inspektor ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Żaneta Krysztofiak
tel. +48 /63/ 240 32 35, p.II, pok. 354
e-mail: zaneta.krysztofiak@powiat.konin.pl

Inspektor ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Jolanta Lewandowska
tel. +48 /63/ 240 32 35, p.II, pok. 354
e-mail: jolanta.lewandowska@powiat.konin.pl

Inspektor ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Joanna Przybysławska
tel. +48 /63/ 240 32 33, p.II, pok. 355
e-mail: joanna.przybyslawska@powiat.konin.pl

Podinspektor ds. archiwizacji i administracji architektoniczno-budowlanej
Tomasz Grzemski  
tel. +48 /63/ 240 32 21, p.II, pok. 353
e-mail: tomasz.grzemski@powiat.konin.pl

Inspektor ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Anna Jesiołowska  
tel. +48 /63/ 240 32 35, p.II, pok. 354
e-mail: anna.jesiolowska@powiat.konin.pl

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia postępowania i rozstrzygania w sprawach z zakresu architektury i budownictwa poprzez:
  1. wydawanie pozwoleń na budowę oraz na rozbiórkę budynków i obiektów budowlanych;
  2. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
  3. wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę;
  4. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleń na budowę;
  5. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego;
  6. rejestrację dzienników budów;
 2. sprawowania nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych, w szczególności:
  1. zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  2. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie;
  3. zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy oraz ochrony środowiska;
  4. wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
 3. udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych;
 4. uczestniczenia na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
 5. sporządzania okresowych sprawozdań o wydanych pozwoleniach na realizację budynków i ubytkach zasobów mieszkaniowych;
 6. prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę;
 7. sporządzania dla administracji architektoniczno-budowlanej II instancji sprawozdań miesięcznych z realizacji procedur związanych z przyjmowaniem wniosków o pozwolenia na budowę i wydawaniem pozwoleń;
 8. wykonywania czynności zleconych organowi administracji architektoniczno-budowlanej I instancji z mocy przepisów szczególnych poprzez:
  1. potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali;
  2. potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów przyznania dodatku mieszkaniowego;
 9. wykonywania zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez:
  1. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
  2. uzgadnianie projektów decyzji lokalizacyjnych lub o warunkach zabudowy w zakresie określonym w obowiązujących przepisach;
  3. udział w procedurze tworzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin oraz opracowywanie materiałów i przygotowywanie uchwał do uzgodnień projektów planów miejscowych przez Zarząd Powiatu;
  4. opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowania i kierunków rozwoju przestrzennego gmin;
 10. wykonywania zadań w ramach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z ustawą „Prawo geodezyjne i kartograficzne";
 11. prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych dotyczących:
  1. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
  2. pozwolenia na użytkowanie drogi.

Wydział używa symbolu „WA”.

Sprawy załatwiane w Wydziale Architektury i Budownictwa

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Andrzej Pieklik
 • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 08:10:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-15 10:34:57)