logo
logo bip
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
II p. pok. 361
fax +48 /63/ 240 32 01 

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Jolanta Jesiołowska
tel. +48 /63/ 240 32 11
e-mail: jolanta.jesiolowska@powiat.konin.pl

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy realizuje zadania poprzez:

 1. udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie;
 2. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie;
 3. sporządzanie i przedstawianie Staroście, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 4. bieżące informowanie Starosty o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 5. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Starostwa oraz przedstawianie propozycji  dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;
 7. udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;
 8. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
 9. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nowozatrudnionych pracowników;
 10. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;
 11. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy oraz dobór właściwych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 12. prowadzenie kart przydziału odzieży roboczej, obuwia, środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia stanowisk pracy w okulary korygujące;
 13. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 14. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 15. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
 16. przedstawianie i zgłaszanie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
 17. prowadzenie wykazu zaleceń lekarza medycyny pracy dotyczących pracowników;
 18. przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 19. przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ,w tym monitoring instruktaży stanowiskowych;
 20. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 21. dystrybucja napojów chłodzących w okresie letnim;
 22. współpraca w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 23. inicjowanie i rozwijanie na terenie Starostwa różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy używa symbolu „PB”.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Jolanta Jesiołowska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-09-25 15:10:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-05 13:55:49)