logo
logo bip
Geolog Powiatowy

GEOLOG POWIATOWY

MAGDALENA DYDAK

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
III p. pok. 457
tel. +48 /63 /240 33 06
e-mail: magdalena.dydak@powiat.konin.pl

Geolog Powiatowy realizuje zadania w zakresie:

 1. udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż jeżeli jednocześnie są spełnione wymagania:
  1. obszar udokumentowania złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha;
  2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekracza 20.000 m3;
  3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;
 2. wydawania decyzji zmieniającej koncesję;
 3. wydawania decyzji przenoszącej koncesję na inny podmiot;
 4. wydawania decyzji stwierdzającej cofnięcie koncesji lub jej wygaśnięcie;
 5. zatwierdzania projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
 6. sprawdzania dokumentacji geologicznej pod kątem jej zgodności z ustawą Prawo geologiczne i górnicze przedkładanej w przypadku:
  1. wykonania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych;
  2. wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny;
  3. wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi;
  4. likwidacji otworu wiertniczego;
 7. przyjmowania zgłoszeń projektów prac geologicznych na wykonanie wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi;
 8. ustalania w drodze decyzji opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych;
 9. ustalania w drodze decyzji opłaty podwyższonej za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych;
 10. nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu wydanych koncesji;
 11. wydawania decyzji zobowiązującej przedsiębiorcę do wykonania obmiaru wyrobisk w innym terminie w przypadku zrzeczenia się koncesji, wyczerpania zasobów złoża, naruszenia przepisów o ochronie środowiska;
 12. gromadzenia, przechowywania i udostępnienia informacji geologicznej;
 13. podejmowania rozstrzygnięć oraz wykonywania innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
 14. prowadzenia rejestru terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi oraz terenów, na których występują osuwiska.

Geolog Powiatowy używa symbolu „PG”.

Sprawy załatwiane przez Geologa Powiatowego

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Magdalena Dydak
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-07-17 09:11:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-05 13:53:22)