logo
logo bip
Skarbnik Powiatu

Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu

SKARBNIK POWIATU

RADZISŁAW KOZŁOWSKI

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
tel. +48 /63/ 240 32 06
I piętro, pok. 263 

Skarbnik Powiatu jest powoływany i odwoływany przez Radę powiatu na wniosek starosty. Uczestniczy w pracach Zarządu Powiatu, a także może uczestniczyć w obradach Rady Powiatu i jej komisji z głosem doradczym. Skarbnikowi Powiatu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.  

Do zakresu zadań i kompetencji Skarbnika należy:

 1. realizacja polityki finansowej Zarządu;
 2. nadzorowanie prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 6. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości;
 7. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem budżetu Powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania;
 8. prowadzenie analizy wykorzystania środków budżetowych oraz pozabudżetowych;
 9. zapewnienie przygotowywania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
 10. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań majątkowych Powiatu;
 11. współudział w opracowywaniu procedur kontroli zarządczej w Starostwie;
 12. bezpośrednie nadzorowanie zadań realizowanych przez Wydział Finansowy oraz Biuro Kontroli;
 13. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Skarbnik Powiatu używa symbolu „PF”.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Radzisław Kozłowski
 • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 07:55:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 09:04:49)