logo
logo bip

Sekretarz Powiatu

Mirosław Kruszyński - Sekretarz PowiatuSEKRETARZ POWIATU 

MIROSŁAW KRUSZYŃSKI

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
tel. +48 /63/ 240 32 04, I piętro, pok. 262
e-mail: sekretarz@powiat.konin.pl

Do zakresu zadań i kompetencji Sekretarza należy:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy urzędu poprzez:
  1. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Starostwa oraz przestrzeganiem wewnętrznego ładu, porządku i dyscypliny pracy;
  2. organizowanie obiegu dokumentacji i informacji w Starostwie zgodnie z instrukcją kancelaryjną i wewnętrznymi regulacjami;
  3. wykonywanie zadań Koordynatora czynności kancelaryjnych;
  4. koordynowanie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi;
  5. nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego realizowania spraw w urzędzie oraz załatwiania skarg i wniosków;
  6. opracowanie i aktualizację Regulaminu Organizacyjnego oraz procedur kontroli zarządczej;
  7. inicjowanie i koordynowanie czynności związanych z opracowaniem wewnętrznych regulacji organizacyjno-porządkowych w tym: regulaminu pracy, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, regulaminu wynagradzania, regulaminu ocen pracowniczych;
  8. zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego urzędu;
  9. wdrażanie nowoczesnych technik i metod pracy oraz dobrych praktyk funkcjonowania urzędu;
 2. koordynowanie działań podejmowanych w ramach administrowania funduszem socjalnym;
 3. organizowanie współpracy z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. zastępowanie Starosty podczas jednoczesnej nieobecności Starosty i Wicestarosty;
 5. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę;
 6. bezpośrednie nadzorowanie zadań realizowanych przez: Wydział Administracyjno-Organizacyjny, Biuro Rady, Biuro Zarządu, Biuro Informatyki.

Sekretarz Powiatu używa symbolu „PS”.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Mirosław Kruszyński
 • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-01-05 15:40:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 09:01:54)