logo
logo bip
Procedura wydawania decyzji administracyjnych

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie procesu wydawania decyzji administracyjnych w Starostwie Powiatowym w Koninie („Starostwo") na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA).

Informacja niniejsza dotyczy decyzji administracyjnych przygotowywanych przez wydziały Starostwa do tego upoważnione, za wyjątkiem tych decyzji, których wydawanie uregulowane jest w przepisach odrębnych.

Za przygotowanie decyzji odpowiedzialni są w poszczególnych wydziałach pracownicy zajmujący się merytorycznie daną sprawą, natomiast nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i wydaniem decyzji sprawuje naczelnik wydziału.

Decyzję podpisuje Starosta Koniński, bądź pracownik posiadający upoważnienie Starosty do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji rozpoczyna wpłynięcie do Starostwa wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.

Wniosek powinien zostać złożony w Kancelarii Starostwa (parter, pok. 168) lub przesłany droga pocztową na adres Starostwa.

W celu usprawnienia obsługi interesantów, jak również znacznego skrócenia oczekiwania na wydanie stosownej decyzji, wnioski dotyczące wydania decyzji w przypadku Wydziału Komunikacji można złożyć bezpośrednio u merytorycznych pracowników tego wydziału.

Istnieje również możliwość wydania decyzji z urzędu w przypadkach określonych w KPA.

Przy składaniu wniosku pracownik urzędu informuje Wnioskodawcę o konieczności uiszczenia opłat, jeżeli złożenie wniosku wiąże się z obowiązkiem ich wniesienia.

W przypadku złożenia wniosku w Kancelarii Urzędu, po jego zarejestrowaniu w systemie zostaje on przekazany do właściwego wydziału, gdzie zostaje zarejestrowany w rejestrze wydziałowym przez wyznaczonego pracownika.

Pracownik ten sprawdza czy organ, do którego złożono wniosek jest właściwy w sprawie. W przypadku stwierdzenia braku właściwości, wniosek przekazywany jest niezwłocznie do organu właściwego, o czym zawiadamiany jest Wnioskodawca.

Gdy organ jest właściwy w danej sprawie, pracownik ocenia poprawność wniosku na podstawie prawa materialnego zawartego w odpowiednich aktach prawnych (np. czy zawiera wszystkie wymagane dane i załączniki).

Jeżeli decyzja podlega ustawie Prawo ochrony środowiska pracownik wydziału podaje ten fakt do publicznej wiadomości i zakłada kartę informacyjną dla wniosku.

W momencie stwierdzenia jakichkolwiek braków we wniosku lub w dołączonych do niego dokumentach wyznaczony pracownik wzywa Wnioskodawcę telefonicznie lub listownie do ich uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie siedmiu dni spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania także wtedy, gdy w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu dla Wnioskodawcy na uzupełnienie wniosku.

Pracownik wydziału zbiera materiał dowodowy (np. dokumenty, protokoły z zeznań świadków, opinie biegłych, protokoły oględzin, protokoły z rozpraw administracyjnych, protokoły z przesłuchania stron, uwagi i wnioski społeczeństwa), następnie sprawdza czy zebrany materiał jest wystarczający do wydania decyzji. W postępowaniach administracyjnych konieczność uzyskania opinii od innych organów przed wydaniem decyzji końcowej określona jest przepisami prawa.

W przypadku, gdy materiał jest wystarczający, pracownik przygotowuje decyzję, którą przedkłada do akceptacji i podpisu osobie upoważnionej do podpisywania decyzji administracyjnych.

Osoba nadzorująca może odmówić akceptacji, w takim przypadku decyzja jest korygowana zgodnie z jej wskazaniami.

Podpisana decyzja jest doręczana Stronom wraz z określeniem możliwości oraz sposobu odwołania się stron od jej rozstrzygnięć. W przypadku decyzji podlegającej ustawie Prawo ochrony środowiska pracownik merytorycznie odpowiedzialny zakłada kartę informacyjną dla decyzji.

Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji są ostateczne.

Jeżeli zostało złożone odwołanie przez wszystkie Strony biorące udział w postępowaniu (lub gdy odwołanie wniosła jedna ze Stron, a pozostałe Strony wyraziły na to zgodę), a organ uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje nową decyzję, w której uchyla lub zmienia decyzję zaskarżoną.

Jeżeli odwołania nie wniosą wszystkie Strony (albo brak jest zgody pozostałych Stron) lub gdy nie zasługuje ono na uwzględnienie w całości odwołanie wraz z aktami sprawy przesyłane jest organowi wyższej instancji.

Dalsze postępowanie w sprawie uzależnione jest od decyzji organu odwoławczego.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Ratajczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-11-15 09:14:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 10:53:04)