logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
20. Dotacje z budżetu powiatu konińskiego dla spółek wodnych

Wniosek

Sprawozdanie

Spółki wodne z terenu powiatu konińskiego mogą uzyskać z budżetu powiatu konińskiego pomoc finansową w postaci dotacji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w wysokości 80 % wartości wykonywanych zadań, lecz nie więcej niż 10.000,00 zł.

Niezbędne dokumenty:

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu przed rozpoczęciem roku budżetowego, którego dotyczy dotacja, nie później jednak niż do dnia 10 września danego roku kalendarzowego.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. aktualny dokument potwierdzający dokonanie wpisu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
  2. oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,
  3. zestawienie robót.

Do dnia 15 kwietnia roku budżetowego, którego dotyczy dotacja należy przedłożyć dokument potwierdzające spełnienie kryterium wymienionego w uchwale, tj.: potwierdzony za zgodność z oryginałem plan finansowy spółki wodnej na dany rok, którego dotyczy dotacja.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Konińskiego w drodze uchwały, uwzględniając wysokość środków przeznaczonych w budżecie powiatu konińskiego na dotacje dla spółek oraz znaczenie zadania dla gospodarki wodnej.

Opłata skarbowa:

Brak opłaty skarbowej
 
Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLV/307/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym oraz sposobu jej rozliczania.
 
Termin realizacji:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/307/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
 
Tryb odwoławczy:

Brak
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Jadwiga Andrzejak - Główny specjalista
pok. nr 457, tel. +48 /63/ 240 32 43
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jadwiga Andrzejak
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-05-24 09:57:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 14:08:47)
Lista wiadomości