logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie zezwoleń upoważniających do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji
 
Zezwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację, na czas nieoznaczony.
 
Zezwolenie jest wymagane w przypadku prowadzenia instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, którego celem jest ograniczenie tych emisji w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny.
 
 
Niezbędne dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
- imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
- adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;
- informację o tytule prawnym do instalacji;
- informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
- informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;
- określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.
 
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:
- kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;
- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
-  plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej „planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie;
-  plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.
 
W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
1) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4;
2) dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2.
 
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 
Opłata skarbowa
Za wydanie zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 82 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 (ponieważ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta). Dowód wpłaty załącza się do wniosku.
 
Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) opłata skarbowa wynosi 17 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, także na kotno Urzędu Miejskiego w Koninie, konto jw.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 
Czas realizacji usługi:
Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy
 
Tryb odwoławczy:
Od wydanego aktu administracyjnego (decyzji) strona może wnieść odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:
Agnieszka Rączka - Podinspektor ds. ochrony środowiska 
pok. 454, tel. 63 240 32 39
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin 
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Julia Stasińska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-27 10:25:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-08-30 11:47:26)
Lista wiadomości