logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
6. Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o lasach zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.

Starosta, na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 wydaje decyzję na wniosek właściciela lasu, w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Art. 72 ust. 1 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazuje, iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o zmianie lasu na użytek rolny wydanej na podstawie ustawy o lasach.

Natomiast w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w § 3 ust. 1 pkt 88 określono, iż do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się zmianę lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością leśną - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu:

 1. jeżeli dotyczy lasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach bagiennych,
 2. jeżeli dotyczy enklaw pośród użytków rolnych lub nieużytków,
 3. na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
 4. w granicach administracyjnych miast,
 5. o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, inne niż wymienione w lit. a-d.

Niezbędne dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji szczegółowo uzasadniony,
 2. Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną do zmiany na użytek rolny,
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez RDOŚ w Poznaniu, o ile jest wymagana, w przypadkach określonych w przepisach § 3 ust. 1 pkt. 88 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko,
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa:

Za wydanie decyzji, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 (ponieważ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta). Dowód wpłaty załącza się do wniosku.

Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) opłata skarbowa wynosi 17 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, także na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, konto jw.

Podstawa prawna:

Ustawa o lasach

Czas realizacji usługi:

Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Od wydanego aktu administracyjnego (decyzji) strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Marek Niezabitowski - Inspektor ds. nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
pok. 458, tel. +48 /63/ 240 33 02
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
e-mail: lesnictwo@powiat.konin.pl

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Marek Niezabitowski
 • Informacja opublikowana przez: (2007-11-09 11:05:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 13:55:42)
Lista wiadomości