logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
10. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie stanowi, iż hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Niezbędne dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia  
  2. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
  3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłata skarbowa:

Za wydanie decyzji, (zezwolenia) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej uiszcza się opłatę skarbową w wysokości:

  1. w przypadku osób fizycznych - 82,00 zł
  2. w przypadku prowadzących działalność gospodarczą – 616,00 zł

na konto: Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 (ponieważ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta). Dowód wpłaty załącza się do wniosku.

Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) opłata skarbowa wynosi 17 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, także na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, konto jw.

Podstawa prawna:

Prawo łowieckie
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobów hodowanie i utrzymywania chartów rasowych i ich mieszańców.

Czas realizacji usługi:

Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Od wydanego aktu administracyjnego (decyzji) strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Marek Niezabitowski  - Inspektor ds. nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
pok. 458, tel. +48 /63/ 240 33 02
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
e-mail: lesnictwo@powiat.konin.pl

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marek Niezabitowski
  • Informacja opublikowana przez: (2007-04-23 11:35:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 13:59:02)
Lista wiadomości