logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego
  
 
Wymagane  dane i załączniki: 
komplet dokumentów przedkłada się w dwu egzemplarzach.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (wzór własny czy ustawowy dostępny do pobrania na stronie internetowej i w urzędzie), który prócz wymagań określonych dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art.181 ust 1 pkt 2-4, powinien również zawierać:
 • informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:
 • oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
 • istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
 • proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich,
 • proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków,
 • proponowanej ilości wykorzystywanej wody,
 • proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii
 • uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji,
 • opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń.
Załączniki:
 • opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń.
Załączniki:
•     Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rejestracyjnej
•     Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej
•     Zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych
•     Dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń (gwarancja bankowa, gwarancja  ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa). Wymóg nie dotyczy odpadów obojętnych (jeśli w pozwoleniu zintegrowanym uwzględnia się zbieranie lub przewarzanie odpadów).
•     Kopię wniosku o wydanie decyzji, albo decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
•     Operat przeciwpożarowy, łącznie z postanowieniem  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
•     Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
•     Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
•     Kopia tytułu prawnego do terenu, na którym magazynowane są odpady.
•     Dowód wpłaty opłaty skarbowej
•     Zaświadczenie o niekaralności za
•     a) za przestępstwa przeciwko środowisku,
•     b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.";
 
Opłata skarbowa:
dla  przedsiębiorców 2 011,0zł (dwatysiącejedenaściezłotych)
dla  mikro, małych i średnich  przedsiębiorców: 506 zł ( pięćsetsześćzłotych),
płatne na rachunek: Urząd Miejski w  Koninie, na konto:
Getin Bank:  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
 
Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu:
Bank Pocztowy S.A. O/Konin:18132010162790000120000005
 
Opłata rejestracyjna:
obliczona na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r., w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. Nr 190, poz. 1591). Wniesiona na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Podstawa prawna:
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019  poz. 1396, ze zm.),
Ustawa o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2019  poz. 1000, ze zm.)
 
Czas realizacji usługi:
 1. W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa).
 2. Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 209 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska).
 3. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 kpa).
Tryb odwoławczy:
Od wydanego aktu administracyjnego - decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu 
 
Imię i nazwisko osoby koordynującej:
Wanda Majchrzak – główny specjalista ds. gospodarki odpadami
pok.458, tel. 240 33 02;
e-mail: wanda.majchrzak@powiat.konin.pl
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
 
Informacje dodatkowe dla klienta
1. Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska po stwierdzeniu kompletności wniosku o pozwolenie zintegrowane jego kopia jest przesyłana Ministrowi Środowiska wraz z zapisem wniosku w formie elektronicznej.
2. W ramach postępowania zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa poprzez
a) podanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków we wskazanym miejscu i w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości,
b) wyznaczenie rozprawy administracyjnej, otwartej dla społeczeństwa (fakultatywne).
3. Zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska decyzję przesyła się Ministrowi Środowiska.
 
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Wanda Majchrzak
 • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-27 10:22:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2019-10-11 14:06:32)
Lista wiadomości