logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ilościach powyżej 1 tony rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne powstających w ilości powyżej 5 tysięcy ton rocznie, jeżeli powstają w związku (...)
Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ilościach powyżej 1 tony rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne powstających w ilości powyżej 5 tysięcy ton rocznie, jeżeli powstają w związku z eksploatacją instalacji
 
 
Wymagane  dane i załączniki:  na podstawie art. 184 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
1)   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2)   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3)   informację o tytule prawnym do instalacji;
4)   informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
5)   ocenę stanu technicznego instalacji;
6)   informację o rodzaju prowadzonej działalności;
7)   opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
8)   blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
9)   informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
10)  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
11)  proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
12)  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
13)  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
14)  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
15)  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
16)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
17)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
18)   określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
19)   wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
20)   opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
21)  wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.
Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143.
 
Załączniki:
1)  Operat przeciwpożarowy, łącznie  z  Postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
2)  Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
3)  Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
4)  Kopia tytułu prawnego do terenu, na którym magazynowane są odpady.
5)  Dowód wpłaty opłaty skarbowej
6)  Zaświadczenie o niekaralności za
a) za przestępstwa przeciwko środowisku,
b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.";
 
Opłata skarbowa:
dla  przedsiębiorców 2 011,0zł (dwatysiącejedenaściezłotych)
dla  mikro, małych i średnich  przedsiębiorców: 506 zł ( pięćsetsześćzłotych),
płatne na rachunek: Urząd Miejski w  Koninie, na konto:
Getin Bank:  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
 
Podstawa prawna:
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019  poz. 1396, ze zm.),
Katalog odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz.1923),
Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2019 poz. 701, ze zm.).
Ustawa o  opłacie skarbowej ( Dz.U z 2019 poz.1000, ze zm.)
 
Czas realizacji usługi:
Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy
 
Kontrola  przeprowadzana  przed wydaniem decyzji  przez:
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej; kontrola instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym (kontroli nie wykonuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów  uwzględniających przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych).
 
Tryb odwoławczy:
Od wydanego aktu administracyjnego - decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu 
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:
Wanda Majchrzak – główny specjalista ds. gospodarki odpadami
pok.458, tel. 240 33 02;
e-mail: wanda.majchrzak@powiat.konin.pl
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
 
Uwagi:
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1)   o  masie powyżej 1 Mg rocznie- w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2)   o  masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
Organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest:
- starosta,
- regionalny dyrektor ochrony środowiska - w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych,
- marszałek województwa - w sprawach:
1)   przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
2)   przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.
Uwaga - Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację.
Zasady prawidłowego postępowania z odpadami określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987)
Art. 45 ust.5 i 5 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987) - Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
Wytwórca odpadów we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Wanda Majchrzak
  • Informacja opublikowana przez: (2007-09-28 14:54:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2019-10-11 13:51:15)
Lista wiadomości