logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania inną niż wskazaną w art. 1 ust. 2 pkt 2 opalanej paliwem stałym
Zaświadczenie zgodnie z art. 6b ust. 4 ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw jest ważne przez rok, licząc od dnia jego wystawienia.
 
Niezbędne dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez osobę posiadającą tytuł prawny do instalacji;
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
3. Pełnomocnictwo wraz z opłatą w wysokości 17 zł - w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.
 
Opłata skarbowa:
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 (ponieważ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta). Dowód wpłaty załącza się do wniosku.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 
Czas realizacji usługi:
Zaświadczenie zostanie wydane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:
Agnieszka Rączka - Podinspektor ds. ochrony środowiska 
pok. 454, tel. 63 240 32 39
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Agnieszka Rączka
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-10-10 10:24:58)
Lista wiadomości