logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Zaświadczenie na okoliczność ustalenia czy działki gruntu położone na terenie powiatu konińskiego objęte są uproszczonym planem urządzenia lasu (UPUL) lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.
 
 
Niezbędne dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez osobę posiadającą tytuł prawny do władania nieruchomością (właściciel, współwłaściciel, dzierżawca lub pełnomocnik);
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł - za wydanie każdego egzemplarza zaświadczenia;
3. Pełnomocnictwo wraz z opłatą w wysokości 17 zł - w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.
 
Opłata skarbowa:
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 (ponieważ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta). Dowód wpłaty załącza się do wniosku.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 
Czas realizacji usługi:
Zaświadczenie zostanie wydane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.
 
Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:
Bożena Frankowska - Główny specjalista
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
pok. 454, tel. +48 / 63 240 32 63
 
Jadwiga Andrzejak - Główny specjalista
ul. Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
pok. 457, tel. +48 / 63/240 32 43
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marek Niezabitowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-06-01 13:36:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-01-22 12:03:46)
Lista wiadomości