logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

W zgłoszeniu instalacji stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kv podaje się następujące dane:

 1. współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie słupów linii napowietrznej, załamań linii kablowej i głównej bramy wjazdowej stacji elektroenergetycznej, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik gps lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;
 2. ogólny opis sposobu (sposobów) zagospodarowania otoczenia instalacji, na podstawie dostępnych danych dokumentacyjnych lub wizji w terenie;
 3. napięcie znamionowe1);
 4. prąd znamionowy2);
 5. długość linii w kilometrach;
 6. minimalną znamionową odległość przewodu pod napięciem od powierzchni ziemi;
 7. kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 8. wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane3).

W zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 w, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 khz do 300 ghz, z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, podaje się następujące dane:

 1. współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie anten4) instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik gps lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;
 2. częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji;
 3. wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do jednego metra;
 4. równoważne moce promieniowane izotropowo5) poszczególnych anten instalacji;
 5. zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania6) poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania;
 6. kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności7) znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania8);
 7. wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane3).

W zgłoszeniu instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej podaje się następujące dane:

 1. dla instalacji z nadajnikiem o maksymalnej mocy wyjściowej:
  1. do 150 w - adres, pod którym instalacja jest eksploatowana,
  2. powyżej 150 w - współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie punktów zasilania anten4) instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik gps lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;
 2. częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji;
 3. wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do jednego metra;
 4. równoważne moce promieniowane izotropowo5) poszczególnych anten instalacji;
 5. zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania6) poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania;
 6. kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności7) znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania;
 7. wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane3), 9);
 8. datę wydania i numer pozwolenia na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, o których mowa w przepisach w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Objaśnienia:

1) dla stacji elektroenergetycznych - napięcia znamionowe. napięcie znamionowe jest to napięcie, na które instalacja została zaprojektowana.

2) dotyczy linii elektroenergetycznych. prąd znamionowy jest to: w przypadku linii o napięciu 110 kv - prąd, na jaki linia została zaprojektowana, a w przypadku linii o napięciu powyżej 110 kv - prąd występujący w sieci w czasie jej normalnej pracy.

3) obowiązek wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych wynika z art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska.

4) antena jest urządzeniem przeznaczonym do wypromieniowania energii fali elektromagnetycznej.

5) równoważna moc promieniowana izotropowo, czyli zastępcza moc promieniowana izotropowo (eirp), jest to iloczyn mocy doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny odniesionego do źródła izotropowego.

6) oś głównej wiązki promieniowania anteny jest to linia prosta poprowadzona przez środek elektryczny anteny w kierunku wiązki głównej promieniowania tej anteny. kierunek wiązki głównej promieniowania anteny jest kierunkiem wiązki zawierającym kierunek maksymalnego promieniowania.

7) zgodnie z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego.

8) nie dotyczy radiolinii.

9) zgodnie z art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska przez pomiar rozumie się również obserwacje oraz analizy.

Formularz zgłoszenia pola elektromagnetycznego

Opłata skarbowa:

Przyjęcie zgłoszenia podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości 120 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 (ponieważ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta). Dowód wpłaty załącza się do wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola eletromagnetyczne

Czas realizacji usługi:

Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Przyjęcie zgłoszenia bez uwag nie kończy się wydaniem aktu administracyjnego, dlatego nie ma trybu odwoławczego. Zgłoszenie ma charakter informacyjny.

W przypadku wydanie decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Agnieszka Rączka - Starszy specjalista ds. ochrony środowiska
pok. 454, tel. +48 /63/ 240 32 39
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
e-mail: agnieszka.raczka@powiat.konin.pl

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Julia Stasińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-09-12 11:10:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 11:42:34)
Lista wiadomości