logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Wyrażanie zgody przez Starostę Konińskiego - wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej na wykreślenie z księgi wieczystej ciężaru realnego

UWAGA
Obecnie obowiązujący art. 5 ust.1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 14 marca 2003r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, póz. 594 ze zm.) stanowi, że do zadań Banku Gospodarstwa Krajowego należy wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV Ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, dokonanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945r nr 3, póz. 13 ze zm.). W świetle ww regulacji to Bank Gospodarstwa Krajowego jest właściwy do wydania oświadczenia zezwalającego na wykreślenie ciężaru realnego z ksiąg wieczystych i do niego należy zwracać się w kwestii uregulowania ewentualnych należności z tytułu niezapłaconej ceny za grunty rolne nabyte na podstawie przepisów dekretu z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Niezbędne dokumenty:

Wniosek

Załączniki:

  • odpis księgi wieczystej
  • dowód spłaty należności
  • informacja z właściwego urzędu gminy o nie zaleganiu w podatkach

Podstawa prawna:

Dekret PKWN z dnia 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz.13), Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (jt. Z 1959 r. Dz. U. Nr 14, poz.78 ze zm.)

Opłata skarbowa:

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej

Czas realizacji:

7 dni

Tryb odwoławczy:

Brak

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Jolanta Wawrzyniak - Główny specjalista ds. mienia powiatu i publicznego zasobu mieszkaniowego

Pokój, numer telefonu:

Pokój 452, tel. +48 /63/ 240 32 47

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Lalak
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-26 11:39:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 13:51:55)
Lista wiadomości