logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Wywłaszczanie - Zawiadomienie

Niezbędne dokumenty:

We wniosku o wywłaszczenie należy określić:

 1. nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru nieruchomości,
 2. cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna,
 3. powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część - powierzchnię tej części i całej nieruchomości,
 4. dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
 5. lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali,
 6. właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych
 7. umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości,
 8. osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości,
 9. nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje,
 10. inne okoliczności istotne w sprawie.

Załączniki:

 1. dokumenty z przebiegu rokowań, o których mowa w art.114 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 2. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zawierająca określenie granic zewnętrznych terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego, na który nieruchomość ma być wywłaszczona,
 3. mapa z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapa z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzja zatwierdzająca ten podział, jeżeli wniosek wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości,
 4. pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów,
 5. w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 4, zaświadczenie właściwego sądu, stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub, że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów,
 6. wypis i wyrys z katastru nieruchomości.

Opłata skarbowa:

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie przepisów art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.).

Czas realizacji usługi:

Nie krótszy niż sześć miesięcy (w związku ze szczególnym trybem postępowania w przedmiotowych sprawach wynikającym z przepisów  ww. ustawy, jak również z uwagi skomplikowany charakter tych spraw).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o wywłaszczeniu służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, złożone za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie czternastu dni licząc od daty doręczenia decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Magdalena Peszko - inspektor
Monika Powaga - inspektor

Pokój, numer telefonu:

pok. 450a, tel. +48 /63/ 240 32 48

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Lalak
 • Informacja opublikowana przez: (2007-02-19 14:13:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 12:42:37)
Lista wiadomości