logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wniosek

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2012, poz. 83)

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  2. Załączniki:
    1. aktualny odpis z księgi wieczystej
    2. dokument, na podstawie którego wnioskodawca nabył użytkowanie wieczyste (np. akt notarialny, orzeczenie sądowe o spadku).

Termin załatwienia:

Termin załatwienia wniosku w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Stronom służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, złożone za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie czternastu dni licząc od daty doręczenia decyzji.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) na konto Urzędu Miejskiego w Koninie nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Bogusława Wojtysiak-Sztuba - inspektor

Pokój, numer telefonu:

pokój 449b, tel. +48 /63/ 240 32 46

Uwaga:

W przypadku współużytkowania wieczystego w częściach ułamkowych do pozytywnego rozpoznania sprawy konieczne jest złożenie wniosku przez wszystkich współużytkowników wieczystych.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Lalak
  • Informacja opublikowana przez: (2007-02-19 14:13:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-05-13 12:36:15)
Lista wiadomości