logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (decyzje należy uzyskać przed otrzymaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia)

Wniosek

Niezbędne dokumenty:

  1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzja o warunkach zabudowy/ decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. projekt zagospodarowania działki obejmujący całe zamierzenie budowlane, sporządzony zgodnie z przepisami Prawo budowlane.

W przypadku budowy inwestycji położonej na użytkach rolnych klasy I, II, III, IIIa, IIIb, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego oraz na użytkach rolnych klasy IV, IVa, IVb, V, VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego do wniosku należy dołączyć:

  1. oświadczenie o terminie realizacji inwestycji,
  2. dokument potwierdzający wartość rynkową gruntu objętego inwestycją (np. operat szacunkowy nieruchomości, akt notarialny z br.)

Opłata skarbowa:

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.);

Podstawa prawna:

art. 5, art. 11, art. 12 i art. 14 ust. 1, art. 20, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

Czas realizacji:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. W przypadku spraw wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, a spraw szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Informacja o trybie odwoławczym:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie - podstawa prawna art. 17 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Bożena Morawska - inspektor ds. ochrony gruntów rolnych
Maria Morawska - inspektor ds. ochrony gruntów rolnych
pok. 459
e-mail: bozena.morawska@powiat.konin.pl
e-mail: maria.morawska@powiat.konin.pl
Jadwiga Rachwalik - Główny specjalista ds. ochrony gruntów rolnych
pok. 449
e-mail: jadwiga.rachwalik@powiat.konin.pl

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jadwiga Rachwalik
  • Informacja opublikowana przez: (2007-05-22 14:33:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-30 08:35:06)
Lista wiadomości