logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j.Dz.U. z 2019 r poz. 916 z późn. zm.)

Zakres:

Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne

Zaświadczenia:

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie wydawane są  z urzędu (bez opłaty skarbowej) lub na wniosek (z opłatą skarbową w wysokości 50 zł)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (termin rozpatrzenia 4 miesiące)

Wniosek o wydanie zaświadczenia  w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej (termin rozpatrzenia 1 miesiąc)

Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty.

Opłaty:

Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokości opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 r. Samorządy będą mogły waloryzować te opłaty tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Jeżeli przed wydaniem przez właściwy organ zaświadczenia dotychczasowy użytkownik wieczysty wniósł opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata, opłaty te podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty lub opłaty jednorazowej. W przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, właściwy organ dokonuje , z urzędu, zwrotu nadpłaty.

Możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo. Ustawa określa wysokość bonifikaty jakiej organ może udzielić w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

Jeżeli na obszarze danej gminy obowiązuje uchwała rady gminy określająca stawki procentowe bonifikaty od opłaty jednorazowej wyższe niż określone w ustawie przekształceniowej, Wojewoda w drodze zarządzenia podwyższa stawki procentowe bonifikaty, uwzględniając warunki udzielenia bonifikat i stawek procentowych wynikające z tej uchwały.

W dniu 20 sierpnia 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 318/19 Wojewody Wielkopolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.08.2019 poz. 7246) podwyższono stawki procentowe bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Kazimierz Biskupi.

Właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

 1. osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
 2. członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 
 3. inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 4. kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
 5. świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

W razie zbiegu praw do bonifikat stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu.

Ważne terminy i wnioski:

Osoba fizyczna:

 • ma 2 miesiące - od dnia doręczenia zaświadczenia - na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadza się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu;
 • ma czas do dnia 1 lutego 2020 r. na zgłoszenie zamiaru wniesienia w 2020 r. opłaty jednorazowej, jeśli zaświadczenie otrzyma po dniu 31 grudnia 2019 r.
 • ma czas do dnia 29 lutego 2020 r. na wniesienie opłaty przekształceniowej należnej za rok 2019 r.

Przedsiębiorca, osoba prawna:

 • ma 2 miesiące - od dnia doręczenia zaświadczenia - na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadza się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Bogusława Wojtysiak-Sztuba- inspektor

Pokój, numer telefonu:

449 b, tel. +48 /63/ 240 32 46

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Bogusława Wojtysiak-Sztuba
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-01-10 12:05:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 13:54:36)
Lista wiadomości