logo
logo bip
Transport

4. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Załączniki:
  1. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym
  2. wykaz pojazdów
  3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów

Niezbędne dokumenty:

Zgodnie z wyszczególnieniem we wniosku

Opłaty:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Opłatę można uiścić w kasie  Starostwa Powiatowego w Koninie  lub przelać na konto Starostwa Powiatowego w Koninie Bank Pocztowy  S.A. o/Konin 72 1320 1016 2790 0001 2000 0003

Czas realizacji:

Art. 35 § 1 k.p.a - organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki

Art. 35 § 2 k.p.a - niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu, organowi przed którym toczy się postępowanie bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ

Art. 35 § 3 k.p.a -  załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi:

Danuta Kwolik
tel. +48 /63/ 240 32 56, pok. 153

Kaluzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:
Klauzula Informacyjna

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Mirosław Kruszyński
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-09-06 10:35:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-07-01 14:34:39)
Lista wiadomości