logo
logo bip
Transport

5. Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Załączniki:
  1. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych
  2. oświadczenie osoby zarządzającej transportem
  3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art.. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/ wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ oraz osoby zarządzającej transportem
  4. oświadczenie o niekaralności  przedsiębiorcy/ wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ i osoby zarządzającej transportem
  5. oświadczenie dotyczące dysponowania bazą eksploatacyjną
  6. oświadczenie dotyczące kierowców
  7. dokumenty potwierdzające zdolność finansową
  8. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów

Niezbędne dokumenty:

Zgodnie z wyszczególnieniem we wniosku

Opłaty:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Opłatę można uiścić w kasie  Starostwa Powiatowego w Koninie  lub przelać na konto Starostwa Powiatowego w Koninie Bank Pocztowy  S.A. o/Konin 72 1320 1016 2790 0001 2000 0003

Czas realizacji:

Art. 35 § 1 k.p.a - organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki

Art. 35 § 2 k.p.a - niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu, organowi przed którym toczy się postępowanie bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ

Art. 35 § 3 k.p.a -  załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi:

Danuta Kwolik
tel. +48 /63/ 240 32 56, pok. 153

Kaluzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:
Klauzula Informacyjna

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Jadwiga Kasprzyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-09-06 11:04:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-30 12:14:21)
Lista wiadomości