logo
logo bip
Transport

3. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Załączniki:
  1. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
  2. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
  3. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
  4. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
  5. cennik
  6. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
  7. kopia licencji na przewóz osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
  8. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia i wypisów

(linia regularna specjalna)

 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
 • kopia licencji na przewóz osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
 • dowód wpłaty za wydanie zezwolenia i wypisów

Niezbędne dokumenty:

Zgodnie z wyszczególnieniem we wniosku

Opłaty:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Opłatę można uiścić w kasie  Starostwa Powiatowego w Koninie  lub przelać na konto Starostwa Powiatowego w Koninie Bank Pocztowy  S.A. o/Konin 72 1320 1016 2790 0001 2000 0003

Czas realizacji:

Art. 35 § 1 k.p.a - organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki

Art. 35 § 2 k.p.a - niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu, organowi przed którym toczy się postępowanie bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ

Art. 35 § 3 k.p.a -  załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi:

Danuta Kwolik
tel. +48 /63/ 240 32 56, pok. 153

Kaluzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:
Klauzula Informacyjna

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Mirosław Kruszyński
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-09-06 09:27:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-07-01 14:34:10)
Lista wiadomości