logo
logo bip
Transport

6. Wniosek o zmianę danych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Załączniki:
  1. dokumenty potwierdzające zmianę
  2. oświadczenie, że odnaleziony dokument zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał (w przypadku ubiegania się o wtórnik  dokumentu)
  3. wykaz pojazdów
  4. dowód wpłaty

Niezbędne dokumenty:

Zgodnie z wyszczególnieniem we wniosku

Opłaty:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Opłatę można uiścić w kasie  Starostwa Powiatowego w Koninie  lub przelać na konto Starostwa Powiatowego w Koninie Bank Pocztowy  S.A. o/Konin 72 1320 1016 2790 0001 2000 0003

Czas realizacji:

Art. 35 § 1 k.p.a - organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki

Art. 35 § 2 k.p.a - niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu, organowi przed którym toczy się postępowanie bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ

Art. 35 § 3 k.p.a -  załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi:

Danuta Kwolik
tel. +48 /63/ 240 32 56, pok. 153

Kaluzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:
Klauzula Informacyjna

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Grażyna Justyńska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-12-22 09:28:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-07-01 14:36:05)
Lista wiadomości