logo
logo bip
Wydział Geodezji i Kartografii

Prowadzenie rejestru i wydawanie upoważnień dla osób sporządzających projekt ustalenia klasyfikacji gruntów zgodnie z § 5.2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wniosek klasyfikatora

Niezbędne dokumenty:

  • dokumenty prawne dotyczące przedmiotowego obszaru tj. oryginały lub uwierzytelnione kopie: decyzji administracyjnych (np. decyzję rekultywacyjną, decyzję zezwalającą na zmianę użytkowania z leśnego na użytek rolny, protokoły z oceny udatności upraw leśnych, itp.)

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2020r. Dz. U. poz. 276 ze zmianami).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 256).
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 393) .
  5. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 6 ze zmianami).

Uwaga:

Badanie profilu glebowego przeprowadza się w okresie wegetacji roślin, w terminie od 15 marca do 15 listopada.

Doświadczenie zawodowe:

Klasyfikator w celu możliwości uzyskania upoważnienia Starosty Konińskiego do wykonywania prac „klasyfikatora” gruntów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów winien dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do pracy ( tj. imię, nazwisko, dane adresowe, serie i nr dowodu osobistego, nazwa i adres zakładu pracy, poświadczony wykaz prac (obiektów) z zakresu wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, kopię świadectw: ukończenia szkoły potwierdzającego wykształcenie oraz ukończenia kursu (studiów podyplomowych) z zakresu klasyfikacji gruntów oraz inne dokumenty, które według uznania osoby zainteresowanej mają wpływ na ocenę jej dorobku zawodowego.

Termin realizacji:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. W przypadku spraw wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, a spraw szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy

Imię i nazwisko załatwiającej sprawę:

Katarzyna Wieczorek - inspektor ds. geodezji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów
e-mail: katarzyna.wieczorek@powiat.konin.pl
tel. +48 /63/ 218 66 08, piętro I, pok.113

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Danuta Studzińska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-04-16 15:24:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-05-12 12:46:15)
Lista wiadomości