logo
logo bip
Wydział Geodezji i Kartografii

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zarówno z wniosków indywidualnych jak i z urzędu, w tym:

 1. Klasyfikację gruntów po rekultywacji
 2. Klasyfikację gruntów leśnych w tym również gruntów zalesionych na koszt Skarbu Państwa
 3. Klasyfikację gruntów pozostałych

Niezbędne dokumenty:

 1. Wniosek (wypełniony druk)
 2. Projekt ustalenia klasyfikacji gruntów wykonany przez upoważnionego klasyfikatora wcześniej uprawnionego do czynności klasyfikacyjnych w terenie przez Starostę na koszt Wnioskodawcy
 3. Dokumenty takie jak: decyzje administracyjne: decyzja rekultywacyjna, decyzja zezwalająca na zmianę użytkowania z leśnego na użytek rolny, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na zalesienie gruntu protokoły z oceny udatności upraw leśnych, plany zalesienia (oryginały lub uwierzytelnione kopie)

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1000) na konto Urzędu Miejskiego w Koninie nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz 276 ze zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 393)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r., poz. 1246)
 4. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 6 ze zmianami)

Uwaga:

Badanie profilu glebowego przeprowadza się w okresie wegetacji roślin, w terminie od 15 marca do 15 listopada.

Czas realizacji:

Czas realizacji zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego sprawy załatwione są bez zbędnej zwłoki. W przypadku spraw wymagających prowadzenia postepowania wyjaśniającego załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, a spraw szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy ( do 1 miesiąca od rozpatrzenia zastrzeżeń Wnioskodawcy do projektu ustalenia klasyfikacji).

Z uwagi na specyfikację i złożoność sprawy Starosta informuje, że całkowity czas trwania postępowania klasyfikacyjnego może być uwarunkowany przyczynami niezależnymi od organu o czym Wnioskodawca będzie poinformowany – art. 35, 36 Kpa.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy Stronom odwołanie do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Imię i Nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Katarzyna Wieczorek - Inspektor ds. geodezji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów
e-mail: katarzyna.wieczorek@powiat.konin.pl
tel. +48 /63/ 218 66 08, piętro I, pok.113

Jolanta Bartczak - podinspektor ds. gleboznawczej klasyfikacji gruntów
e-mail: jolanta.bartczak@powiat.konin.pl
tel. +48 /63/ 218 66 08, piętro I, pok. 113

Iwona Rolska - główny specjalista ds. geodezji
e-mail: iwona.rolska@powiat.konin.pl
tel. +48 /63/ 218 66 07, piętro I, pok. 101

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Danuta Studzińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-04-16 15:13:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-05-15 13:24:32)
Lista wiadomości