logo
logo bip
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego składany przez nauczyciela kontraktowego powinien zawierać:

 • data złożenia wniosku,
 • adres szkoły,
 • adres do korespondencji wraz z numerem telefonu,
 • adresat wniosku (Starosta Koniński),
 • treść wniosku:
  • podstawa prawna ubiegania się o awans,
  • gdzie i na jakim stanowisku jest zatrudniony,
  • posiadane kwalifikacje,
  • okres odbywania stażu,
  • data otrzymania oceny pracy.

Należy odnotować prośbę o włączenie w skład komisji przedstawiciela wskazanego związku zawodowego.

Należy dołączyć kartę informacyjną.

Do wniosku należy załączyć:

 1. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów;
 2. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (poświadczona kopia);
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu (w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu);
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
  3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
  4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie pracy za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie pracy za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Podstawa prawna:

§ 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1574).

Czas realizacji usługi:

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Starosta Koniński wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Starosta Koniński wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Podstawa prawna:

Art. 9b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967)

Opłata skarbowa:

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mającego siedzibę w Poznaniu, ul. Kościuszki 93 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pokój, numer telefonu:

Parter, pok. 167, tel. +48 /63/ 240 32 28

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Agnieszka Nadolna
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-06-12 13:31:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 11:00:17)
Lista wiadomości