logo
logo bip
Wydział Architektury i Budownictwa
Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleń na budowę
 1. Inwestor jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia na obowiązującym druku PB-2
 2. Do zgłoszenia powinien dołączyć:
  1. oświadczenie PB-5 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  2. informację uzupełniającą do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - druk B-4
  3. odpowiednie szkice lub rysunki,
  4. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (uwaga: w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia służącego do odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni np. drenaż, studnia chłonna, wylot),
  5. załącznik "Załącznik do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków" (w przypadku zamiaru budowy takiej oczyszczalni).
 3. Do wykonania robót można przystąpić jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Czas realizacji usługi:

W sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - 21 dni

Wysokość opłat:

Na podstawieustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
od zgłoszenia - nie dotyczy

Informacja o trybie odwoławczym:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - 61-713 Poznań, Al.Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Konińskiego, które można wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Wniosek należy składać:

Ewa Śliwicka - Specjalista ds. administracyjnych
Magdalena Balcerzak - Inspektor ds. administracyjnych
Agnieszka Nędzka - Specjalista ds. administracyjnych

pok. 356, II p., tel. +48 /63/ 240 32 31

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Jolanta Lewandowska
 • Informacja opublikowana przez: (2007-07-20 08:24:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-07-05 12:17:05)
Lista wiadomości