logo
logo bip
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydawanie pozwoleń na budowę
 1. Inwestor jest zobowiązany do złożenia wniosku zgodnie z obowiązującym drukiem PB-1 i drukiem B-4
 2. Do wniosku inwestor powinien dołączyć:
  1. projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi,
  2. oświadczenie PB-5 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  3. informację uzupełniającą do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - druk B-4,
  4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  5. decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej jeśli jest wymagana,
  6. specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane,
  7. postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 4 - ustawy Prawo Budowlane
  8. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.
 3. Czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę wynosi l miesiąc a w sprawach złożonych - 2 miesiące.
 4. Decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z 2 egzemplarzami zatwierdzonego projektu budowlanego odbiera inwestor lub osoba posiadająca pełnomocnictwo inwestora po uprzednim uiszczeniu opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Wysokość opłat:

na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

 1. Od zatwierdzenia projektu budowlanego 47 zł
 2. Od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
  1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
   1. za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł
   2. nie więcej niż 539 zł
  2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł
  3. innego budynku 48 zł
  4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł
  5. budowli związanych z produkcją rolną 112 zł
  6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi 2143 zł
  7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra 105 zł
  8. innych budowli 155 zł
  9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł.
  W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
 3. Opłata skarbowa nie dotyczy pozwoleń na budowę:
  1. na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
  2. na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
  3. na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
  4. budynków mieszkalnych,
  5. budynków szkolnych.

Informacja o trybie odwoławczym:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - 61 - 713 Poznań, Al. NIepodległości 16), za pośrednictwem Starosty  Konińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - 61-713 Poznań, Al. NIepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Konińskiego, które można wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Wniosek należy składać:

Ewa Śliwicka - Specjalista ds. administracyjnych
Magdalena Balcerzak - Inspektor ds. administracyjnych
Agnieszka Nędzka - Specjalista ds. administracyjnych

pok. 356, II p., tel. +48 /63/ 240 32 31

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Jolanta Lewandowska
 • Informacja opublikowana przez: (2007-07-20 08:24:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-07-05 12:13:29)
Lista wiadomości