logo
logo bip
Wydział Architektury i Budownictwa
Informacja o wydanych pozwoleniach na budowę przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko " art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (...)
Lista wiadomości