logo
logo bip
Wydział Architektury i Budownictwa
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 1. Inwestor jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia na obowiązującym druku PB-18
 2. Do zgłoszenia powinien dołączyć:
  1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  3. oświadczenie PB-5, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
  4. informację uzupełniającą do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - drukiem B-4,
  5. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  6. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  7. w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
  8. w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 3. Do wykonania robót można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Czas realizacji usługi:

W sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - 30 dni

Wysokość opłat:

Na podstawieustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
od zgłoszenia - nie dotyczy

Informacja o trybie odwoławczym:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Konińskiego, które można wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Wniosek należy składać:

Ewa Śliwicka - Specjalista ds. administracyjnych
Magdalena Balcerzak - Inspektor ds. administracyjnych
Agnieszka Nędzka - Specjalista ds. administracyjnych

pok. 356, II p., tel. +48 /63/ 240 32 31

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Jerzy Wojnarowski
 • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2013-07-05 10:03:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-07-05 12:19:02)
Lista wiadomości